Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Tämä Pro Gradu tutkielma on tehty toimeksiantona St1 Oy:lle. Olen selvittänyt mahdollisuutta hyödyntää heidän käyttämiään tehtäväkuvauslomakkeita osaamiskartoituksessa. St1 Oy:ssä on takana yrityskauppa ja fuusio, ja uudessa yrityksessä ryhdyttiin uudistamaan myös henkilöstön kehittämis- ja palkitsemiskäytäntöjä. Osaamiskartoitus oli yksi mielenkiintoinen osa-alue henkilöstön kehittämisessä. Tehtäväkuvauslomakkeissa kartoitetut tehtävän edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet vaikuttivat potentiaalisilta kartoittamiskohteilta. Osaamiskartoituksen haasteita ovat osaamisen ja tiedon määritteleminen ja kartoituksen ammattimainen toteuttaminen ja seuranta yrityksessä. Osaamiskartoitus on yksi osa kokonaisvaltaista henkilöstön kehittämistä. Sitä voidaan käyttää tukemaan työntekijöiden kehittämistä sekä yrityksessä piilevän osaamispotentiaalin tunnistamista, jos yritys näkee sen tarkoituksenmukaiseksi. Osaamiskartoituksen tulee olla osa strategista henkilöstön kehittämistä, johon kaikkien yrityksen toimijoiden tulee sitoutua. Sitoutuminen ja kehittämissuunnitelmien liittäminen strategiaan lähtee yrityksen johdosta, joka antaa tietoa ja toimii yhteistyössä henkilöstöhallinnon ammattilaisten ja keskijohdon kanssa. Henkilöstöhallinto toimii koordinaattorina ja linkkinä eri ryhmien välillä. Esimiehen tehtävänä on toteuttaa keskustelut ja kartoitukset ja hän saa tarvittaessa tukea henkilöstöhallinnosta. Esimiehellä on tieto työntekijän arjesta ja hänen tulee käyttää esimiesvaltaansa perustellusti. Kehittämistoimet ja osaamisen kartoittaminen vaikuttaa työntekijän motivaatioon, tietojen ja taitojen kehittymiseen sekä hänen urakehitykseensä. Yritys hyötyy tyytyväisistä ja osaavista työntekijöistä. Osaamiskartoitus antaa mahdollisuuden kartoittaa henkilöstön nykyinen osaaminen, kehittämiskohteet sekä piilevän potentiaalin.
Description
Keywords
osaamiskartoitus, henkilöstön kehittäminen, tehtäväkuvaukset, urakehitys
Other note
Citation