Immediate Invisible

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Fashion and Clothing Design
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen tarkoitus on luoda käsitteelliseen ideaan perustuva taiteellinen nais-ten vaatemallisto. Päämääränä oli suunnitella kokeilevia modulaarisia asukokonaisuuksia, joihin on sisäänrakennettu biosensoreita, prosessoreita ja audiojärjestelmiä. Sensoreilla ke-rätyn fysiologisen informaation avulla on mahdollista muokata valmiiksi luotuja äänimai-semia ja siten paljastaa kehon toimintaa ihon alta. Opinnäytteen keskiössä on tutkia uu-den teknologian mahdollistamaa kehon fysiologian paljastamista ja siitä johtuvaa uuden-laista alastomuudentunnetta. Tämän tunteen havaittiin olevan vailla niitä sivumerkityksiä tai odotuksia, joita muotiin ja sosiaalisiin tilanteisiin yleensä liitetään. Lisäksi taiteellisen malliston tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta kehosta luomalla kehon, käyttäjän ja kat-sojan välille passiivinen interaktiivinen suhde. Malliston idea ja tavoitteet ovat toimineet lähtökohtana lähteiden etsimisessä ja tutkimuskysymysten määrittelyssä. Päätutkimuskysymys on, kuinka fysiologisten sensorien avulla on mahdollista luoda tai-teellinen mallisto, joka saa aikaan uudenlaisen alastomuudentunteen ja tarkastelee sen kautta paljastamista ja peittämistä osana muotia. Tämä opinnäyte on paitsi kokeileva suunnitteluprosessi ja taiteellinen tuotos, myös läh-teisiin ja kirjallisuuteen pohjaava analyysi. Työ sisältää kirjallisen osuuden ja taiteellisen vaatemalliston, Immediate Invisiblen. Työn osat ovat muodostuneet yhdessä ja samanai-kaisesti toisiaan tukien. Työn pääasiallinen toteutusmenetelmä on taiteellinen toiminta, jonka tavoite on ollut vastata tutkimuskysymykseen. Teoreettinen konteksti yhdistää aja-tuksia, joita on kerätty useilta eri tieteenaloilta. Lähdekirjallisuus sisältää muun muassa sosiologiaa, psykologiaa ja muodin historiaa. Vanha surrealistien menetelmä Exquisite Corpse toimii metaforana taiteelliselle prosessille ja yhteistyölle, sekä projektin tuottamal-le mallistolle. Kirjallinen osa tarkastelee valittua aihetta siten, että taiteellinen projekti Immediate In-visible on yhdistettävissä osaksi laajempaa filosofista kontekstia taiteen, tieteen, tekno-logian ja muodin yhteenliittymässä. Taiteellinen projekti on monialainen yhteistyö ja se keskittyi malliston ideaan. Responsii-vinen ja performatiivinen mallistokokonaisuus muodostui taiteellisen prosessin kautta. Lopputulos sisältää kuusi modulaarista asukokonaisuutta, jotka pyrkivät tarjoamaan uu-denlaisia kokemuksia liittyen jo olemassa olevaan teknologiaan. Parhaimmillaan se pysäyt-tää ja kannustaa tämän päivän katsojaa pohtimaan omaa suhdettaan informaatioteknolo-giaan ja siihen, mitä omasta kehosta on mahdollista peittää tai paljastaa. Kohtaaminen an-taa katsojalle mahdollisuuden muodostaa omat johtopäätöksensä.

The aim of this thesis was to create an artistic women’s fashion collection based on a concept driven by creative ambition. The objective was to design experimental modular outfits by using built-in biofeedback sensors, processors and audio systems. The sensors enabled the harnessing of physiological input to give modified soundscapes as an output, thus exposing the active functions that exist underneath the skin. The core of this study involved the investigation of novel feelings of nudity while displaying the body’s adaptive physiology through new technology. These feelings were found to be related to exposure without the connotations or expectations that are usually related to social encounters and fashion. The objective was also to enhance bodily awareness in the present moment by creating a responsive relationship between the body, the wearer and the viewer. These ideas were explored in the context of the endless play of revealing and concealing in fashion, and they served as a starting point for finding sources and defining research questions. The main research question is: how do body-worn sensors enable the creation of an artistic collection, which reveals a new type of unexplored nudity, and which discusses revealing and concealing in fashion? This was answered mainly via art-based practise. This thesis is an artistic process with an experimental outcome and literature-based analysis. It consists of a written part and an artistic fashion collection titled Immediate Invisible; the two parts evolved hand in hand. The theoretical context is an amalgamation of thoughts gathered from various fields such as sociology, psychology and history of fashion. An old surrealist game Exquisite Corpse acts as a metaphor for the artistic process, collaboration and the modular outcome of the project. The written part explores the chosen subject in a way that allows Immediate Invisible to be associated with the intersection of fashion, science, technology and art, as a wider philosophical entity. The artistic project is interdisciplinary and collaborative. It focuses on the idea and the interpretation of it into a responsive modular collection with performative qualities, designed through an artistic hands-on process. The outcome, consisting of six modular outfits, seeks to offer experiences related to new technologies. Ideally, it would cause viewers of the present time to halt and encourage them to think of their own relationship with information technology, and what can be revealed or concealed of their body. This will allow them to draw their own conclusions.
Description
Supervisor
Hirvonen, Pirjo
Thesis advisor
Pantouvaki, Sofia
Beloff, Laura
Keywords
puettava elektronikkka, muoti, responsiivinen, sensori, audio, alastomuus, modulaarisuus, Exquisite Corpse, wearable technology, performative fashion, responsive, sensors, audio, nudity, modularity, Exquisite Corpse
Other note
Parts
  • Demo DVD
Citation