Lean material flows in spare part warehouse

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-11-21
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
92 + 1
Series
Abstract
In this master thesis material flows, warehouse processes and product placement are studied in both the old and the forthcoming spare part warehouses of Konecranes Plc. The object is to identify issues and inefficient habits in the old warehouse and create new efficient processes and optimal product layout for the new warehouse. The basic principles of warehouse design and Lean philosophy are described in theory chapter and they are applied to the design of the new warehouse. In addition, the results and created solutions are based on interviews of Konecrane’s employees and historical data stored in the enterprise resource planning system (ERP). This data is analysed by using Excel and Visual Basic for Applications (VBA) programs. As a result of this thesis optimal product placement strategy and warehouse processes which function efficiently together are designed. In addition, future development goals are listed and metrics, which can be used to develop warehouse functionality, are created.

Diplomityössä tutkitaan Konecranes Oyj:n vanhan ja tulevan varaosavaraston materiaalivirtoja, varastoprosesseja sekä tuotesijoittelua varastoissa. Työn tavoite on tunnistaa ongelmakohdat vanhoissa toimintamalleissa ja luoda niiden pohjalta toimivat prosessit sekä optimaalinen tuotesijoittelu uutta varaosavarastoa varten. Työn teoriaosuudessa käydään läpi varastonsuunnittelun ja Lean-tuotantofilosfian keskeiset periaatteet, joita hyödynnetään uuden varaston suunnittelussa. Tämän lisäksi luodut ratkaisut pohjautuvat työntekijöiden haastatteluihin ja toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvään tietoon. Tiedon analysoinnissa käytetään apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja sen apuohjelmaa Visua Basic for Applications (VBA). Työn tuloksena luotiin optimaalinen tuotesijoittelustrategia sekä varastoprosessit, jotka muodostavat tehokkaan kokonaisuuden ja tukevat toisiaan. Työn yhteydessä käytiin läpi myös tulevaisuuden kehityskohteita ja luotiin mittarit, joita seuraamalla varaston toimintaa voidaan kehittää edelleen.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Koskinen, Pekka
Keywords
lean, material flow, warehouse, product placement
Other note
Citation