Arvottu ilme – Menetelmälliset työkalut visuaalisen ilmeen suunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
37 + 4
Series
Abstract
Tässä kandidaatin opinnäytetyössä tutkitaan menetelmällisten ideointi- ja suunnittelutyökalujen soveltuvuutta osaksi strategista suunnitteluprosessia. Tutkimuksen kehyksenä toimii visuaalisen ilmeen laatiminen Akateemiset Muusikot -yritykselle. Tämän työn tavoitteena on tutustua erilaisiin menetelmällisiin suunnittelutyökaluihin ja selvittää, miten niitä voi soveltaa organisaation visuaalisen ilmeen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on arvioida, voiko sattumaa hyödyntäviä menetelmiä yhdistää strategiseen suunnitteluun, sekä kehittää ja reflektoida omaa luovaa prosessia. Työtä taustoitetaan määrittelemällä visuaalisen ilmeen suunnittelun osaksi brändäystä Alina Wheelerin (2018) mukaan, tutustumalla yleisesti menetelmälliseen työskentelyyn, sekä tutustumalla valikoimaan erilaisia menetelmällisiä ideointi- ja suunnittelutyökaluja. Taustoitan työtäni avaamalla visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessia sekä menetelmällisyyttä ja valittuja menetelmällisiä työkaluja. Lisäksi esittelen menetelmällisesti toteutettuja suunnittelutöitä. Produktiossa muotoilen luovan työskentelyprosessin yhdistämällä visuaalisen ilmeen suunnittelun prosessia sekä menetelmällisiä työkaluja. Menetelmällisten työkalujen ytimessä ovat ennalta määritellyt säännöt, joiden kautta työ etenee ja jonka myötä osa luovan työskentelyn kontrollista ulkoistetaan menetelmälle. Testaan uutta suunnitteluprosessia Akateemiset Muusikot -yritykselle visuaalisen ilmeen laatimiseen. Taustatutkimuksesta selvisi, että menetelmällisiä työkaluja on olemassa monia erilaisia ja että menetelmän valitsemisessa on tärkeää hahmottaa, mihin seuraavista tarkoituksista sen tulisi vastata: analysointi, inspiraatio tai totutun toimintamallin murtaminen. Tärkeimmiksi työkaluiksi muodostuivat vapaa assosiaatio, sattumaoperaatiot sekä analyyttissystemaattiset menetelmät. Produktion työskentelyssä havaittiin, että menetelmälliset työkalut voivat hyvin sopia osaksi strategista visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessia, kun ne valitaan ja määritellään oikein. Jotta menetelmällisen ilmeen suunnittelussa onnistutaan, on tärkeää määritellä suunnittelun tavoitteet huolellisesti, kiinnittää huomiota valittujen menetelmien ja niiden ehtojen tarkoituksenmukaisuuteen sekä panostaa keskeneräisenkin ilmeen jatkuvaan ja tarmokkaaseen testaukseen.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Tolvanen, Anni
Keywords
visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu, suunnitteluprosessi, visuaalinen ilme, menetelmällinen suunnittelu, ideointimenetelmä, suunnittelumenetelmä
Other note
Citation