Työnjohtotyön muutoksen tarkastelu kompleksisuusjohtajuusteorian avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 89
Series
Abstract
Työnjohtotyö on perinteinen organisaatiotutkimuksen kohde ja työnjohtajat keskeinen ammattiryhmä erityisesti teollisuudessa. Työnjohtotyö on kuitenkin viime vuosisadan päätteeksi menettänyt vetovoimaansa tutkimusaiheena, samalla kun uudenlaisten työn organisointimuotojen on oletettu syrjäyttävän perinteisen työnjohtamisen. Työnjohtajat ovat silti edelleen organisaatioissa vahvasti läsnä, sekä keskeinen ryhmä organisaatioiden toiminnan kokonaisuudessa. Tässä työssä tutkitaan työnjohtotyön muutosta kotimaisen elintarvikealalla toteutetun kehittämishankkeen puitteissa. Hankkeeseen osallistui neljä asiakasorganisaatiota, sekä kehittämisestä vastannut konsultointiyritys. Merkittävin osa tutkimuksen aineistosta kerättiin haastattelujen avulla, joihin osallistuivat sekä organisaatioiden jäsenet että kehittämistä organisoineet konsultit. Myös kehittämisen oheismateriaali muodosti osan tutkimusaineistosta. Aineistoa tarkasteltiin kompleksisuusjohtajuusteorian avulla. Teoria jäsentää organisaatioita kompleksisen adaptiivisen systeemin käsitteen kautta: organisaatiot koostuvat erilaisista toimijoista, joiden dynaaminen vuorovaikutus (yhdessä formaalin organisaation kanssa) aikaansaa organisaation toiminnan. Työnjohdon toimintaa tässä kompleksisessa systeemissä tarkasteltiin johtajuuden, työn kontekstin, sekä näiden muutoksen näkökulmista. Työssä havaittiin, että työnjohtotyötä pyrittiin kehittämään organisaatioissa kahteen vastakkaiseen suuntaan: toisaalta virallisen organisaation puitteissa tapahtuvan administratiivisen johtajuuden, toisaalta epäformaalin toimijaverkoston puitteissa tapahtuvan adaptiivisen johtajuuden suuntaan. Näistä muutossuunnista administratiivinen johtajuus näyttäisi hallitsevan kehitystä. Havainnot saattavat osin heijastaa työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä, joiden puitteissa hierarkiaan pohjaavaa administratiivista johtajuutta on todennäköisesti helpompi havainnoida.

First-line managers (FLMs, also known as 'supervisors' or 'foremen') are a traditional study subject in the field of organization science. After the 1970's the subject seemed to have lost most of its attraction, due to the increasing popularity of new organizational forms and working methodologies. First-line management, however, is still a common occupation in the modern organization. This study examines the change of FLM work in four Finnish organizations in the food and beverage industry. These organizations participated in a joint development program organized by a consulting company. The research was conducted with qualitative methods by analyzing open interview data from both the industrial and consulting organizations. Other material generated during the change process was also studied. The theoretical framework used for data analysis in the study is Complexity Leadership Theory (CLT). The theory is based on complexity theory, more accurately on that of complex adaptive systems (CASs). CLT studies organizations as complex adaptive systems which are composed of human and other agents acting in dynamic network structures within organizations' hierarchical structures. FLMs were studied as agents within these networks. The main phenomenas of interest were leadership enacted by FLMS, the context in which this action takes place, and the change in both of the previous. The study concluded that FLM work changed into two seemingly opposite directions: towards exercising tighened control (enacted in'administrative leadership' activities described in CLT), but also towards increasing communication and cooperation with other agents in the networks (pointing to increasing adaptivity, or 'adaptive leadership' in the CLT framework). Overall, administrative leadership appears to be the dominant direction for FLM change, even though this finding could also to some extent reflect the research methods utilized in the study.
Description
Supervisor
Lipponen, Jukka
Thesis advisor
Virtaharju, Jouni
Keywords
työnjohto, työnjohtotyö, johtajuus, kompleksisuus, kompleksisuusjohtajuusteoria, first-line manager, supervisor, complexity, leadership, complexity leadership theory
Other note
Citation