Riskejä on otettava

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
135 + 19
Series
Abstract
Lapset eivät ole koskaan olleet näin turvassa. Samaan aikaan kuitenkin useissa yhteiskunnissa on yleinen käsitys lasten altistumisesta itsensä satuttamiselle aina ulkona leikkiessään. Kasvavana trendinä viime vuosikymmenien aikana on ollut riskitekijöiden poistaminen leikkipaikoilta. Tämä taas on omalta osaltaan luonut yhteisen, ison riskin lasten tulevaisuudelle, sillä positiivinen riskinotto kuuluu osaksi lapsen kehitystä. Tämä diplomityö käsittelee ajankohtaista ja maailmanlaajuista ilmiötä, positiivista riskinottoa leikkimisessä, jonka tavoitteena on elävöittää standardien varjossa yksinkertaistetut leikkipaikat. Diplomityössä selvitetään, miten lapsen terve riskinotto ja sitä tukeva suunnittelu voivat auttaa kasvavan lapsen kehitystä. Vaikka pohjoismaissa leikin riskeihin suhtaudutaankin hyväksyvämmin kuin useissa muissa esimerkkimaissa, ei se näy kuitenkaan itse leikkipaikkojen suunnittelussa. Onko ongelma tällöin standardeissa, tilaajassa, suunnittelijassa vai käyttäjässä? Tarkastelen ilmiötä luovan leikin edelläkävijöihin sekä nykyajan esimerkkeihin tutustumalla, selvittäen kuinka leikkimistä ja siihen liittyvään riskinottoon on kannustettu. Maisema-arkkitehti leikkipaikan suunnittelijana voi toimia joko luovan leikin mahdollistajana tai latistajana. Työni koostuu viidestä osiosta. Aluksi laadin työlleni lähtökohdat tutkimalla riskiä leikkimiseen liittyvänä ilmiönä. Tutkin leikin kehityshistoriaa ja esittelen kaksi suunnittelun edelläkävijää. Toisessa osassa tutkin riskien minimoimiseen tähtäävän standardoinnin positiivisia, että negatiivisia puolia. Kolmannessa osassa perehdyn leikkipaikkojen suunnitteluprosessin lähtökohtiin, jonka jälkeen esittelen leikkipaikkojen analysointiin käytettävän seitsenosaisen työkalun. Neljännessä osassa esittelen nykyaikaisia riskialttiin leikin esimerkkejä maailmalta. Lopuksi teen tutkimusharjoituksena riskimatriisin, johon kokoan tutkimukseni pääpointit. Työn tarkoituksena on korostaa maisema-arkkitehtien yhteiskunnallista mahdollisuutta vaikuttaa erityisympäristöjen suunnittelun asiantuntijoina. Työlläni ei ole varsinaista tilaajaa vaan teen sen täysin omasta mielenkiinnostani aiheeseen liittyen.

Children have never been this safe. Meanwhile, there's a growing perception of children being exposed to negative risks while they are playing outdoors. The growing trend in the past decade is the elimination of risk factors from playgrounds. Again, this has created a new common risk for the future of children, as positive risk taking belongs to child's development. This thesis deals with a topical and global phenomenon, positive risk-taking in playing, which aim to liven up the playgrounds that have been simplified under the influence of standards. The aim is to find out how healthy risk-taking and the supporting design behind it can support the development of a growing child. Although risky play is more acceptable in the Nordic countries than in many other example countries, it is not visibe in the design of the playgrounds. Is there then a problem with the standards, the client, designer or the user? I will study the phenomenon by getting to know the pioneers and modern examples of creative play, finding out how they encourage playing and the associated risk-taking. As a playground designer, a landscape architect can act as a facilitator or a flattener of creative play. My work consists of five sections. In the first section, I set out the starting points for my work by examining risky play. I study the history and development of play, while presenting two design pioneers. After that, I examine the positive and negative aspects of playground standards. In the third part, I will dig deeper in the the starting points of playground design process, after which I will present a seven-part tool for analyzing playgrounds. In the fourth part, I present contemporary examples supporting risky play around the world. Finally, as a research exercise, I will create a risk matrix, to which I compile the main points of my research. The purpose of this work is to emphasize the social possibility of landscape architects to influence the design of special environments. I do not have a client for my work and I do it entirely from my own interest in the subject.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
-, -
Keywords
leikki, lapset, leikkipaikat, suunnittelu, riski, riskialtis leikki
Other note
Citation