Polyphonic frames for nature – Visualising the diverse meanings of biodiversity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Visual Communication Design
Mcode
ARTS3035
Degree programme
Taiteen ja median maisteriohjelma
Language
en
Pages
69+8
Series
Abstract
Biodiversity loss is a severe contemporary environmental problem that widely affects both human and nonhuman nature. However, it can be framed as an environmental problem in different ways, which has an impact on how it is being communicated, researched and managed. This thesis places frames and framing as central concepts. It examines the existing frames on biodiversity, their implications, and possibilites on reframing the topic in practice through visual communication design. It is motivated by the notion that framing always excludes some dimensions of biodiversity and thus ignores a part of nonhuman nature. This thesis consists of two parts, a theoretical part and an artistic production. The first part of the thesis reflects on the existing frames of biodiversity which provides significant understanding that clarifies the different conceptualisations behind it. Additionally, gaining insight into the dynamics of framing explaines how biodiversity is not just a matter of facts versus values – it can be framed in different ways that guide which facts and values are considered relevant in the first place. In the existing frames the diversity of biodiversity and its complex connections to people are not adequately recognised. Finally, it was concluded that as nature can not be approached in a holistic manner, some type of framing is required to present it in an understandable form. In visual communication design, different practices for example filter, highlight, indicate and symbolise nature in different ways, and thus mediate and express different framings of what is lost in biodiversity loss. These visualisations act as surrogates for nature. In the second part of the thesis, the background understanding from the first part supports the practice-based research in order to develop new visual communication design approaches to reframe biodiversity. It builds on a number of key concepts from the environmental humanities and applies these into experimental visual representations on the topic of decaying wood. The concepts influenced the intuitive process of ideating image concepts and implementation of visual styles and techniques in multiple ways. This thesis contributes to the field of visual communication design as an practical example of application of conceptual understanding from the humanities to a topic mainly approached from the perspective of natural and environmental sciences. It suggests that the practice of merging knowledge from different fields into visual representations can provide new perspectives, and thus be utilised in transdisciplinary projects that address other boundary objects similar to biodiversity.

Luontokato on huolestuttava ajankohtainen ympäristöongelma, joka vaikuttaa laajalti sekä ihmisiin että muuhun luontoon. Se voidaan kuitenkin nähdä ympäristöongelmana eri tavoin, mikä taas vaikuttaa moneen asiaan: sen viestintään, tutkimukseen ja hallintaan. Tässä tutkielmassa kehykset ja kehystäminen ovat keskeisiä käsitteitä. Tarkastelen luontokadon kehystämistä ja sen vaikutuksia, sekä mahdollisuuksia lähestyä aihetta uudelleen visuaalisen viestinnän suunnittelun avulla. Taustalla piilee ajatus siitä, että kehystäminen sulkee aina pois joitakin luonnon monimuotoisuuden ulottuvuuksia ja jättää siten huomiotta osan ei-inhimillisestä luonnosta. Tutkielma koostuu kahdesta osasta, teoreettisesta osuudesta ja taiteellisesta tuotoksesta. Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa tarkastellaan olemassa olevia kehyksiä luonnon monimuotoisuudelle, mikä selventää taustalla olevia erilaisia käsitteellistyksiä. Lisäksi kehystämisen dynamiikka auttaa ymmärtämään, miten luontokato ei ole vain faktojen ja arvojen välinen ristiriita – kehystämällä se eri tavoin rajataan myös mitkä faktat ja arvot nähdään merkityksellisinä. Nykyisissä kehyksissä luonnon monimuotoisuuden monimuotoisuutta ja sen mutkikkaita yhteyksiä ihmisiin ei tunnusteta riittävällä tavalla. Lopuksi todettiin, että koska luontoa ei voida lähestyä kokonaisvaltaisesti, jonkinlaista kehystystä tarvitaan sen esittämiseksi ymmärrettävässä muodossa. Visuaalisen viestinnän suunnittelussa erilaiset käytännöt esimerkiksi suodattavat, korostavat, ilmaisevat ja symboloivat luontoa eri tavoin, ja siten välittävät erilaisia käsityksiä siitä, mitä luontokadon myötä menetetään. Nämä visualisoinnit toimivat luonnon korvikkeina. Tutkielman toisessa osassa koottu taustaymmärrys tukee käytäntölähteistä tutkimusta, jossa kehitetään uusia lähestymistapoja luontokadon visuaalisen viestinnän muotoilulle. Siinä hyödynnetään useita humanistisen ympäristötutkimuksen keskeisiä käsitteitä, ja sovelletaan niitä kokeellisiin visuaalisiin representaatioihin, jotka käsittelevät lahoavaa puuta. Käsitteet vaikuttivat kuvakonseptien intuitiiviseen ideointiprosessiin sekä visuaaliseen toteutukseen. Tämä tutkielma edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun alaa toimimalla käytännön esimerkkinä humanististen tieteiden käsitteellisen ymmärryksen soveltamisesta aiheeseen, jota lähestytään pääasiassa luonnon- ja ympäristötieteiden näkökulmasta. Esitän tutkielmassa, että eri alojen tarjoaman ymmärryksen yhdistäminen visuaaliseen esittämiseen voi auttaa löytämään uusia näkökulmia. Sitä voidaan siten hyödyntää esimerkkinä poikkitieteellisissä hankkeissa, jotka käsittelevät vastaavia luontokadon kaltaisia tieteiden välisiä rajakohteita.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Lehtinen, Sanna
Keywords
biodiversity, biodiversity loss, environmental knowledge, frame, framing, visual communication design, discursive design
Other note
Citation