Nettitutoriaaleja ja kyttäämistä. Itseohjautuvan oppimisen prosessista visuaalisen kulttuurin oppimisympäristöissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
52+4
Series
Abstract
Tämä opinnäytetutkielma tarkastelee kädentaitoa vaativien taitojen itseohjautuvan oppimisen prosessia internetin epävirallisissa visuaalisen kulttuurin oppimisympäristöissä. Prosessia käsitellään itseohjautuvan oppimisen ja visuaalisen kulttuurin teorioihin nojautuen. Työssä kysytään mitä ja miten internetin visuaalisen kulttuurin oppimisympäristöissä voi oppia itsenäisesti omien mielenkiinnon kohteiden perusteella? Millaisia haasteita epävirallinen oppimateriaali asettaa käytännön tekemiselle? Näiden kysymysten kautta tutkielma tarkastelee taide ja taitoaineiden sisältöjen oppimismahdollisuuksia itsenäisesti koulun tarjoaman opetuksen ulkopuolella ja pohtii myös verkon visuaalisen kulttuurin oppimisympäristön kautta tapahtuvan oppimisen merkitystä kuvataidekasvatukselle. Se osallistuu keskusteluun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia kuvan tekemiseen ja omiin kuvakulttuureihin. Opinnäytteessä hyödynnettiin autoetnografista menetelmää. Tutkija asettui itse osaksi visuaalisen kulttuurin oppimisympäristöä netissä ja toteutti itsenäisen oppimisprojektin. Oppimisprojektinaan tekijä valmisti cosplay-asu, jonka tekeminen oli hänelle entuudestaan vierasta. Projektin etenemistä, ja sen aikana tapahtuvaa oppimista seurattiin päiväkirjan avulla. Päiväkirjaan kirjattiin myös tutkijan vuorovaikutusta ja kokemuksia internetin visuaalisen kulttuurin harrastajien yhteisöstä, sekä mitä yhteisön tuottamia sisältöjä hän hyödynsi projektissa. Oppimisprojektin yhteydessä syntynyt päiväkirja toimi tutkielman aineistona. Tutkielman löydöksiksi hahmottui, että suurin osa projektia varten käytetyistä opimateriaaleista oli videotutoriaaleja, joita erilaiset visuaalisen kulttuurin harrastajat ja ammattilaiset ovat jakaneet nettiin. Merkittävä osa projektia varten tehdystä tiedonhausta tapahtui kyttäämällä muiden cosplay-harrastajien kuvia ja tulkitsemalla niissä näkyviä materiaaleja, muotoja ja värejä omaa projektia varten tehtävien valintojen tueksi. Projektin vaiheiden jakaminen näyttäytyi myös keskeisenä visuaalisen kulttuurin oppimisympäristön toimintaa ylläpitävänä mekaniikkana. Asun tekemisen vaiheiden seuraaminen näytti herättävän yhteisön muiden jäsenten kiinnostuksen ja innostavan heitä työstämään omia projektejaan. Yksittäisen itseohjautuvan oppimisprojektin tarkastelun pohjalta tutkielmassa ehdotetaan, että itseohjautuvia oppimisprojekteja olisi mahdollista hyödyntää osana oppilaiden omien kuvakulttuurien hahmottamisessa ja oman kiinnostuksen löytämisessä visuaalisen kulttuurin, taiteen ja käsityön parista.

This thesis examines the process of self-directed learning of handcraft skills in informal online visual culture learning environments. The process is addressed based on theories of self-directed learning and visual culture. The thesis ponders questions: What and how can one learn independently in an online visual culture learning community based on one’s own interests? What kind of challenges do the informal learning materials place on the practical making of artistic work? Through these questions, the thesis examines the possibilities for learning art and craft contents independently outside of the official teaching provided by schools and deliberates on the significance of learning opportunities in visual culture learning communities for art education. This thesis contributes to the discussion of the effects of visual culture on image making and one’s personal image cultures. The thesis utilized an autoethnographic method to study the author's own experience of taking part in an online visual culture learning community where the author carried out a personal learning project independently. As a learning project, the author made a cosplay costume, something she had never done before. The progress of the project, and the learning that took place during it, was monitored through a diary. The author documented her interactions and experiences in the online community of Internet visual culture enthusiasts, as well as what contents produced by the community she utilized as learning materials for her own cosplay project. The diary created during the project served as the data for the thesis. The findings of the thesis were that most of the learning materials used for the project were video tutorials that have been shared online by various visual culture enthusiasts and professionals. A significant part of the information retrieval for the project took place by stalking images of other cosplay enthusiasts and interpreting the materials, shapes and colors that appear in them to support the choices made for the authors own project. Sharing work phases of the project for the community appeared to be one of the key mechanics that sustain the functioning of the visual culture learning environment. Following the stages of making the costume seemed to arouse the interest of other members of the community and inspire them to work on their own projects. Based on the examination of an individual self-directed learning project, the thesis suggests that self-directed learning projects could be utilized as part of students' perception of their own image cultures and for finding their own interest in visual culture, arts and crafts.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Ylirisku, Henrika
Keywords
itseohjautuva oppiminen, visuaalisen kulttuurin oppimisympäristö, netissä oppiminen, kädentaito, cosplay, verkkoyhteisöt, tutoriaalivideot, vertaisoppiminen
Citation