Exploratory visualization of inter-organizational networks; The visualization process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013
Department
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
86 s.
Series
Abstract
Information visualization is a powerful tool for communicating complex ideas, but also for exploring data. Research in information visualization has been fueled by the continued growth in the size and complexity of data sets, but it has focused mainly on visualization techniques. Understanding the process of visualization from a wider perspective would support both the development of visualization software, and the adaptation of information visualization as an exploratory technique. This thesis aims to study this process, and how it can be used to support the exploration of inter-organizational networks in particular. The visualization process was examined in a literature review based on several related disciplines. In addition, a case study involving the visualization of interorganizational networks was conducted. The case study consisted of the development of two visualizations and the examination of the exploratory visualization process through interviews with domain experts in an organizational context. As a result of the literature review, a synthesis process model of exploratory visualization is presented and its steps are described in detail. This model is compared to the results of the case study. Based on the case study, design implications for effective visualization of inter-organizational networks are discussed. The process model demonstrates that there is much more to exploratory visualization than creating visualizations. It includes data collection and processing, interpretation, evaluation, and communication of exploratory results. The process resembles that of data mining, but there are some key differences, such as the exibility of the interpretation step, potential for collaboration, and the nature of the results. For the visualization of inter-organizational networks, important considerations are the de_nition of a relationship between two organizations, evolution over time, and showing data about individual organizations.

Informaation visualisointia voidaan käyttää työkaluna tiedon esittämiseen, mutta myös dataan perehtymiseen (exploration). Data-aineistojen kasvu ja monimutkaistuminen on toiminut kannustimena informaation visualisoinnin kehittymiselle, mutta tähänastinen tutkimus on keskittynyt visualisointitekniikoihin. Visualisointiprosessin ymmärtäminen kokonaisuutena tukisi sekä visualisointiohjelmistojen kehittämistä että visualisoinnin käyttöönottoa dataan perehtymisen työvälineenä. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia tätä prosessia, ja sitä, kuinka se voi tukea organisaatioiden välisten verkostojen hahmottamista. Visualisointiprosessia tarkasteltiin poikkitieteellisessä kirjallisuuskatsauksessa. Lisäksi toteutettiin organisaatioiden välisiä verkostoja koskeva tapaustutkimus. Tutkimuksessa kehitettiin kaksi visualisaatiotyökalua ja tutkittiin exploratiivista visualisointiprosessia kohdeorganisaation asiantuntijoiden kanssa järjestetyissä haastatteluissa. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta esitetään synteesinä exploratiivisen visualisoinnin prosessimalli ja kuvataan se vaihe vaiheelta. Tätä teoreettista mallia verrataan tapaustutkimuksen tuloksiin. Tapaustutkimuksen pohjalta esitetään myös suuntaviivoja organisaatioiden välisten verkostojen tarkoituksenmukaiseen visualisointiin. Prosessimalli osoittaa, että exploratiiviseen visualisointiin liittyy paljon muutakin kuin pelkkiä visualisointien luominen. Siihen kuuluu datan kerääminen ja esikäsittely, visualisaation tulkinta ja tulosten viestintä. Prosessi muistuttaa tiedonlouhintaa, mutta näissä on myös eroja, kuten tulkintavaiheen moniulotteisuus, yhteistyön mahdollisuudet ja tulosten luonne. Organisaatioiden välisten verkostojen visualisoinnissa on tärkeää organisaatioiden välisen suhteen määrittely, verkoston kehitys ajan mittaan ja yksityiskohtien näyttäminen yksittäisistä organisaatioista.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Kauppinen, Tomi
Jyrämä, Annukka
Keywords
informaation visualisointi, visuaalinen tiedonlouhinta, organisaatioiden väliset verkostot, yhteistyöverkostot, visualisointiprosessi, exploratiivinen visualisointi, data-analyysi, information visualization, visual data mining, inter-organizational networks, cooperation networks, visualization process, exploratory visualization, data analysis
Other note
Citation