Understanding Land Management Institutional Arrangements in Sub-Saharan Africa; Case studies from Nigeria and Rwanda

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2023-02-09
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
72 + app. 76
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 4/2023
Abstract
Land management includes activities aimed at promoting specific objectives related to land. These activities are supported by land management institutional arrangements, which are rules and systems used to plan and manage land-related activities and which vary between countries and regions. While some countries and regions have established generally functional land management institutional arrangements, others stand in dire need of improvement. Before institutional arrangements can be improved, however, it is important first to understand them. This dissertation focuses on the context of sub-Saharan Africa (SSA), where the land management institutional arrangements do not yet adequately facilitate the sustainable use of land and its resources. This dissertation aims to improve the understanding of land management institutional arrangements in SSA. More specifically, it investigates how these institutional arrangements can be examined in the context of SSA and subsequently describes the characteristics of the institutional arrangements that particularly influence land management in the region. A combination of qualitative methods was used in this research, including a systematic and hermeneutic literature reviews, thematic analysis and content analysis of primary and secondary data. The present study introduces three novel approaches to examining land management institutional arrangements in SSA: the holistic evaluation approach, institutional analysis approach and social media approach. These approaches were employed to understand case studies of Rwanda's Organic Land Law 2005, customary land institutions in Ile-Ife, Nigeria and Nigeria's Rural Grazing Area Settlement Programme, respectively. The findings from the case studies suggest that, to an extent, these approaches are useful, effective tools that provide a more in-depth view of institutional arrangements. Additionally, the findings indicate that the approaches can detect inadequacies that contribute to the underperformance of institutional arrangements in land management. The dissertation also identifies the important characteristics of land management institutional arrangements in SSA, which include regulating land access, protecting rights to land, specifying rights and obligations and providing land information and service delivery. This dissertation contributes to the land management literature by drawing attention to the critical importance of understanding land management institutional arrangements in themselves. In addition, it offers approaches by which policymakers and practitioners can more accurately picture land management institutional arrangements. These approaches can be employed to ensure that well-informed strategies are developed to improve these institutional arrangements in SSA.

Maanhallinta kattaa kaikki sellaiset toimet, joilla pyritään edistämään maahan ja maankäyttöön liittyviä tavoitteita. Kestävä maanhallinta edellyttää toimivia instituutiota, eli sääntöjä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat maahan liittyvien toimien suunnittelun ja hallinnoinnin. Globaalisti maanhallinnan instituutioiden toimivuudessa on suurta vaihtelua. Osa valtioista on onnistunut luomaan institutionaalisen ympäristön, joka tukee kestävää maankäyttöä ja maanhallintaa, kun taas toisissa nykyiset institutionaaliset järjestelyt vaativat parantamista. Ennen kuin institutionaalisia järjestelyjä voidaan kehittää, on kiinnitettävä huomiota järjestelyihin itsessään – ominaisuuksiin, jotka joko heikentävät tai edistävät kestävän maanhallinnan toteutumista. Tämän väitöskirjan tavoitteena on syventää ymmärrystä maanhallintaan liittyvistä institutionaalisista järjestelyistä Saharan eteläpuolisen Afrikan kontekstissa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa maanhallinnan institutionaaliset järjestelyt eivät vielä riittävästi edistä maan ja siihen liittyvien resurssien kestävää käyttöä. Väitöskirjassa tunnistetaan ja kuvataan menetelmiä maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen tarkasteluun ja analysointiin, sekä kuvataan maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen ominaispiirteet Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Väitöskirja esittelee kolme uutta lähestymistapaa maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen tarkasteluun tutkimuksen kontekstissa Nämä ovat maalakien kokonaisvaltainen arviointi, institutionaalinen analyysi ja sosiaalisen media. Näitä lähestymistapoja hyödynnettiin kolmessa tapaustutkimuksessa, jotka käsittelivät Ruandan vuoden 2005 maaoikeutta, tapaoikeudellisia maainstituutioita Ile-Ifen alkuperäisyhteisössä Nigeriassa sekä maaseudun laidunalueiden asutusohjelmaa Nigeriassa. Tutkimustulokset osoittavat, että esitetyt lähestymistavat auttavat luomaan syvällisemmän kuvan valituista maanhallinnan institutionaalisista järjestelyistä. Niiden avulla on lisäksi mahdollista havaita puutteita, jotka osaltaan ovat vaikuttaneet institutionaalisten järjestelyjen alisuoriutumiseen tutkituissa tapauksissa. Väitöskirjassa tunnistettuja maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen tärkeimpiä ominaispiirteitä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ovat maankäytön säätely, maaoikeuksien suojaaminen, oikeuksien ja velvoitteiden määrittely sekä kiinteistötietojen ja niihin liittyvien palveluiden tarjoaminen. Tämä väitöskirja täydentää maanhallinnan alan kirjallisuutta kohdentamalla huomion maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen ymmärtämisen kriittiseen merkitykseen. Lisäksi se esittelee lähestymistapoja, joiden avulla päättäjien ja toimijoiden on mahdollista kuvata ja tarkastella maanhallinnan institutionaalisia järjestelyjä. Lähestymistapoja voidaan hyödyntää maanhallinnan institutionaalisten järjestelyjen kehittämisessä ja perustelujen strategioiden valinnassa.    
Description
Supervising professor
Riekkinen, Kirsikka, Asst. Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Thesis advisor
Krigsholm, Pauliina, Dr., Aalto University, Finland
Keywords
land management, institutional arrangements, land law, land-related policy, customary land institution, holistic evaluation, social media, maanhallinta, institutionaaliset järjestelyt, maaoikeus, maankäyttö, tapaoikeudelliset maainstituutiot, kokonaisvaltainen arviointi, sosiaalinen media
Parts
  • [Publication 1]: Adekola, O., Krigsholm, P., & Riekkinen, K. (2021a). Towards a holistic land law evaluation in sub-Saharan Africa: A novel framework with an application to Rwanda’s organic land law 2005. Land Use Policy, 103, 105291.
    Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202102262024
    DOI: 10.1016/j.landusepol.2021.105291 View at publisher
  • [Publication 2]: Adekola, O., Krigsholm, P., & Riekkinen, K. (2021b, Under Review). Adapted Institutional Analysis and Development Framework for Understanding Customary Land Institutions in sub-Saharan Africa – A Case Study from Nigeria. Submitted to Land Use Policy
  • [Publication 3]: Adekola, O., Krigsholm, P., & Riekkinen, K. (2022). Accessing Citizens’ Perceptions of Land-Related Policy in a Social Media Setting: The Case of Rural Grazing Area Settlement Programme in Nigeria. Land, 11(2), 200. Full txt in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202202161931.
    DOI: 10.3390/land11020200 View at publisher
Citation