Sellun markkinahinnan ennustemalli

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-12-13
Department
Major/Subject
Systeemi- ja operaatiotutkimus
Mcode
SCI3055
Degree programme
Master’s Programme in Mathematics and Operations Research
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Sellu on muuttunut metsäteollisuudessa paperin raaka-aineesta myytäväksi välituotteeksi, kun sellu- ja paperiteollisuus ovat eriytyneet maantieteellisesti. Sellun hinta määräytyy kuukausittain myyjien ja ostajien välillä käytävissä hintaneuvotteluissa. Sen markkinahinnat vaikuttavat metsäteollisuusyritysten ja näiden investointien kannattavuuteen. Sellukaupan osapuolet tarvitsevatkin hintaennusteita toimintansa keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitteluun. Sellumarkkinasta on saatavilla vähän julkaistua tutkimusta, ja alalla käytetäänkin tyypillisesi asiantuntijaennusteita. Tämän diplomityön tavoitteena on parantaa ymmärrystä sellun markkinahinnan muodostumisesta tarkastelemalla aiemmassa tutkimuksessa ja asiantuntijaennusteissa mainittujen mahdollisten selittäjien vaikutusta sellun markkinahintaan sekä luomalla läpinäkyvä ennustemalli sellun markkinahinnalle. Työssä testataan mahdollisten markkinahinnan selittäjien ennustevoimaa. Selittäjistä valitulle osajoukolle estimoidaan rajoitettu vektoriautoregressiomalli, jolla sellun markkinahintaa ennustetaan 24 kuukautta eteenpäin. Estimoitu malli sisältää sellun hinnan lisäksi tuottajavarastot, toimitus-kapasiteetti -suhteet, valuuttakursseja sekä kuluttajakysyntää indikoivan yleistalousindikaattorin. Estimoitua mallia arvioidaan vertaamalla mallin sisäisiä vaikutussuhteita asiantuntijoiden näkemyksiin sekä vertaamalla mallin tuottamia ennusteita toteumiin ja vertailuennusteisiin. Arvioinnin valossa ennustemalli toimii paremmin kuin vertailuennusteet tai toimeksiantajan aiemmat ennusteet. Malli voidaan ottaa käyttöön yhtenä lähtötietona toimeksiantajan asiantuntijaennusteen laadintaan. Malli mahdollistaa myös ennusteiden laskemisen erilaisille valuuttakurssi- ja talousskenaarioille.

Pulp has evolved from a raw material for papermaking to an intermediate market product as pulp and paper industries have diverged geographically. The price of pulp is negotiated monthly between buyers and sellers. The profitability of forest industry companies and their investments is affected by the market price of pulp. These companies need price forecasts for their medium and long term planning. There exists little published research on pulp price formation, and expert forecasts are typically utilized in the industry. The goal of this thesis is to enhance understanding of pulp market price formation by reviewing potential price drivers in previous research and expert forecasts as well as by creating a transparent forecast model for the market price. In this thesis, potential price drivers are assessed and their forecast power tested. A prospective subset of price drivers is chosen and used to estimate a restricted vector autoregressive model. This model is used to create 24 month forecasts of the pulp market price. In addition to the market price the estimated model includes producer inventories, shipment to capacity ratios, exchange rates and an economic indicator as a proxy for consumer demand. The estimated model is evaluated by comparing the forecasts with realizations and simple benchmark forecasts. Sanity checks are performed by comparing model dynamics with expert beliefs. Based on these checks the forecast model outperforms the benchmarks as well as the previous forecasts used by the case company. The implemented forecast model can be utilized immediately as an input in expert forecasting. The model can also be used for forecasting in alternate exchange rate and economic scenarios.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Järvenpää, Sauli
Keywords
sellu, markkinahinta, ennustaminen, vektoriautoregressiomalli
Other note
Citation