Required regulative actions to introduce cognitive radio

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 43
Series
Abstract
Tässä diplomityössä esitetään taajuushallinnollisia toimia, jotka mahdollistavat kognitiivisen radion käyttöönoton lähitulevaisuudessa. Taajuushallinnollisten toimien tulee olla mahdollisimman kattavia siten, että samanlaisia radiolaitteita voidaan käyttää samanlaisilla periaatteilla ja säännöillä maailmanlaajuisesti. Taajuushallinnolliset toimet ovat riippuvaisia kognitiivisen radion kyvyistä havaita ja väistää taajuusalueella olevat signaalit sekä sen jälkeen toimia aiheuttamatta haitallisia häiriöitä nykyiselle käytölle. Nämä yhteiskäytön vaatimukset tulee ottaa huomioon sääntelyssä. Taajuushallinnolliset toimet yksinään eivät mahdollista kognitiivisen radion käyttöönottoa, sillä monet tässä työssä esitetyt tekniikat vaativat lisää tutkimustyötä toiminnallisuuden todentamiseksi. Osa näistä tekniikoista on edelleen periaatetasolla. Kognitiivisen radion testauskäyttö todellisessa radioympäristössä tulee sallia, jotta tutkimustulokset ja taajuushallinnollisilla toimilla asetettujen käyttörajoitusten soveltuvuus voidaan varmistaa. Vuonna 2007 kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) radiokonferenssissa (WRC-07) hyväksyttiin vuoden 2012 konferenssille asiakohta, jossa ohjelmistoradion ja kognitiivisen radion käyttöönoton vaatimia hallinnollisia toimia tulee tutkia. Lähitulevaisuudessa suurimman vaikutuksen kognitiivisen radion käytölle antaa vuoden 2012 radiokonferenssin tulos.

This thesis provides guidance for regulatory measures which enable the introduction of cognitive radio in the near future. These measures should be globally harmonised in order to allow the same principles and rules to be used with cognitive radio systems (CRS) around the world. Regulatory measures rely on the capabilities of CRS to detect and monitor spectrum in order to avoid existing usage. Based on this information CRS may operate, however, it should not cause harmful interference to existing usage. Regulation should take into account these requirements of shared use. There are a number of questions related to regulatory measures for the introduction of cognitive radio systems. These questions require comprehensive studies and field tests to verify proper functionality. In 2007 the radio communication conference of ITU (WRC-07) approved an agenda item for the conference of 2012 where the regulatory measures to introduce software defined radio and cognitive radio should be studied. The introduction of the CRS relies heavily on the results of WRC-12.
Description
Supervisor
Jäntti, Riku
Thesis advisor
Huhtala, Margit
Keywords
cognitive radio systems, software defined radio, spectrum management, kognitiivinen radio, ohjelmistoradio, taajuushallinta
Other note
Citation