Paikkatietojen hyödyntäminen kaupungin eri toimialoilla ja toimialojen paikkatietokypsyys

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Geoinformatics (GIS)
Language
fi
Pages
68+1
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää paikkatietojen hyödyntämisen nykytila Valkeakosken kaupungissa, määrittää kaupungin eri toimialoille paikkatietokypsyydet sekä laatia kuntasektorin paikkatietojen hyödyntämistä edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi koottiin yhteen paikkatietojen käyttöä ja hyödyntämistä ohjaavia kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Tutkimusaineiston keräämiseksi haastateltiin Valkeakosken kaupungin eri toimialojen edustajia ja kartoitettiin paikkatietojen käytön nykytilaa sekä paikkatietoihin liittyviä tarpeita. Työn teoriapohjana käytettiin Jaana Mäkelän väitöskirjassaan luomaa paikkatietojen hyödyntämisen kypsyysmallia. Tämän kypsyysmallin pohjalta luotiin möys muunneltu kypsyysmalli, jota sovellettiin Valkeakosken kaupungin eri toimialojen paikkatietokypsyyden arviointeihin. Paikkatietokypsyys Valkeakosken kaupungissa on yleisesti tarpeet täyttävällä tasolla eikä monet muutostarpeet ole kriittisiä. Haastatteluaineistosta löydettiin kuitenkin lukuisia paikkatietojen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyviä ongelmakohtia, tarpeita ja kehitystoiveita. Tutkimuksessa laadittiin suosituksia, joilla paikkatietokypsyyttä ja paikkatietojen hyödyntämistä voidaan kuntasektorilla edistää. Esimerkiksi paikkatietoaineistojen löydettävyyteen tulee panostaa. Myös henkilöstöresurssien riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Pienet henkilöstöresurssit eivät mahdollista uusien toimintamallien ja työskentelytapojen omaksumista tai paikkatietojen soveltamista enemmän osaksi yksilön työnkuvaa. Kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen nähdään tärkeänä askeleena kohti paikkatietojen laajempaa hyödyntämistä. Myös tiedonvaihtoa eri toimialojen ja organisaatioiden välillä paikkatietoihin liittyen on tärkeää ylläpitää. Näin uudet käytännöt ja hyväksi havaitut toimintatavat voivat levitä laajempaan käyttöön. Paikkatietostrategian luominen organisaatiolle olisi myös merkittävä askel kohti paikkatietojen tarjoamien mahdollisuuksien tutuksi tuomista ja yhteisesti suunnitellun kehityssuunnan toteuttamista.

In this Master’s thesis the GIS maturity and the current state of spatial data utilization in the City of Valkeakoski is researched. Also, some recommendations are given to promote the utilization of sptial information. In literature review, the most common norms and directives that guide the use and utilization of spatial information are presented. The research material was collected by interviewing specialist from different fields from the City of Valkeakoski. The aim was to find out how spatial information is currently used and what kind of needs there exists. The theory for this thesis was a GIS maturity model from the dissertation of Jaana Mäkelä. In addition, in this thesis the GIS maturity model was modified in order to get appropriate information from the different fields of a municipality and to define the maturity level of each field. The GIS maturity level in the City of Valkeakoski fulfils well enough the current needs and only few of the needs are critical. Several problematic issues, needs, and development wishes related to spatial data were found from the research material. Recommendations of how to promote the GIS maturity level and spatial data utilization in municipalities were collected. It is necessary that the data is available easily. Also, one issue is adequacy of personnel resources. Sufficient personnel resources enable adaptation of new working manners and also self-development, such as attending to training events. One important issue is communication. It was seen essential that the spatial data users communicate with each other, for example about new features in a GIS software or about new use cases of spatial information. Additionally, creating a spatial data strategy for the organization was raised as an important step towards extensive utilization of spatial information.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi-Kanerva
Thesis advisor
Nikander, Jussi
Keywords
paikkatieto, paikkatietokypsyys, kypsyysmalli, paikkatietojen hyödyntäminen, Valkeakosken kaupunki, kunnat
Other note
Citation