Jatkuvan käyttöönoton toteuttaminen julkishallinnon hankkeessa: Tapaustutkimus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Security and Cloud Computing
Mcode
SCI3084
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Yksi viime vuosien merkittävistä suuntauksista ohjelmistokehityksen alalla on ollut jatkuva käyttöönotto. Jatkuvaa käyttöönottoa, sekä sen hyötyjä ja haittoja on tutkittu jo jonkin verran, mutta sen käyttöönottoa ja mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole tutkittu kattavasti julkishallinnon kontekstissa. Jatkuvasta käyttöönotosta tunnistetut hyödyt puoltavat kuitenkin sitä, että myös julkishallinnon organisaatiot voisivat hyötyä sen tuomista mahdollisuuksista. Tämä tutkimus on tapaustutkimus jatkuvan käyttöönoton toteuttamisesta julkishallinnon hankkeessa. Tapaustutkimuksen hanke on Solitan asiakkaana toimivan julkishallinnon organisaation hanke, jossa kehitystyö toteutetaan ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä ja jatkuvaa käyttöönottoa hyödyntäen. Tutkimuksen tuloksena syntyy kokonaisvaltainen kuva jatkuvan käyttöönoton päätymisen syistä sekä hyödyistä ja haasteista kohdehankkeessa. Hyötyjä ja täten jatkuvaan käyttöönottoon päätymisen syiksi tunnistettiin muun muassa parantunut julkaisujen tehokkuus ja luotettavuus, jatkuva palautteen saanti, kattava testaaminen sekä virheiden korjaamisen nopeus. Haasteet taas liittyivät tietokantapäivitysten tekemiseen käyttökatkottomassa mallissa, ominaisuuksien vaiheittaiseen julkaisemiseen ja epästabiileihin testeihin ja niiden viemään aikaan. Tutkimuksessa annetaan myös kehitysehdotuksia jatkuvan käyttöönoton parempaan toteuttamiseen hankkeessa, sekä kartoitetaan hankkeesta kerättyjä oppeja. Tutkimuksen tuloksena syntyy päätelmä, että jatkuva käyttöönotto on mahdollista toteuttaa onnistuneesti julkishallinnon hankkeessa osaavien ohjelmistokehittäjien ja adaptoituvan organisaation avulla. Yhdeksi tärkeistä huomiosta tutkimuksessa nousi se, että jatkuvaa käyttöönottoa suunnitellessa organisaation tulee olla valmis muuttamaan tehtyjä linjauksia ja reflektoida jatkuvan käyttöönoton toteutusta.

One of the major trends in software development in recent years has been continuous deployment. While there has been some research on continuous deployment and its benefits and drawbacks, its adoption and potential has not been comprehensively studied in the context of public administration. However, the benefits identified for continuous deployment argue that public administrations could also benefit from its potential. This study is a case study of the implementation of continuous deployment in a public administration project. The project under discussion is a project of a public administration organization that is a client of Solita. In this project, the development work is carried out using agile software development methods and continuous deployment. The study provides a comprehensive picture of why the project decided to adopt continuous deployment. It also provides insight into the benefits and challenges of continuous deployment in the case project. The benefits and therefore the reasons for continuous deployment were identified as improved efficiency and reliability of releases, continuous feedback, comprehensive testing, and increased speed of bug fixing. The challenges were associated with updating the database in a zero downtime model, the staged release of features, and unstable tests. The study also makes proposals for improving the implementation of continuous deployment in the project, and identifies lessons learned from the project. The conclusion of the study is that continuous deployment can be successfully implemented in a public administration project with skilled software developers and an adaptable organization. One of the important findings of the study was that when planning for continuous deployment, the organization must be prepared to change its existing practices and reflect on the implementation of continuous deployment.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Granlund, Tuomas
Keywords
Jatkuva käyttöönotto, julkishallinto, ketterä ohjelmistokehitys, ohjelmistotuotanto, tapaustutkimus, laadullinen tutkimus
Other note
Citation