Digitalization reaching the traditional industries: a framework to support business model innovation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-12
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
66 + 2
Series
Abstract
The adoption of new digital technologies has influenced the life of consumers as well as the businesses of companies in different industries. Recently, the phenomenon has gained major publicity in the most traditional industrial sectors and concepts such as Industrial Internet have emerged to promote the opportunities for the companies. One of the greatest changes the industrial companies are expected to face is the need to develop new business models. However, there is a lack of concrete descriptions for the future business models and the existing frameworks do not properly support the business model innovation in this context. Consequently, this thesis project was initiated to study what kind of a framework could be constructed and how it would support the business model innovation related to the Industrial Internet phenomenon. The focus companies were defined as industrial machinery manufacturers that offer equipment and services to customers operating different kinds of production facilities. A literature review on the Industrial Internet phenomenon, the concept of business models and boundary objects was conducted to formulate a preliminary framework. The framework was developed further through abductive reasoning logic based on three semi-structured group interviews in actual industrial machinery manufacturer companies. The interviews revealed a clear need for such a framework. The final framework covers three stages of a business model: the current, the short-term plan and the long-term vision for the future business model. At each stage, the business model is defined by the customer benefit, offered capability and profit logic. Example contents for the future business models were gathered from the interviews to illustrate the results of using the framework in the context of this thesis. Two main uses for the framework were distinguished: promoting and supporting the collaborative discussion on the future business models; collaboratively generating business model ideas and constructing structured representations of them. The framework was also considered a valid boundary object that facilitates the collaborative group work between participants from different backgrounds.

Uudet digitaaliset teknologiat ovat vaikuttaneet niin kuluttajien elämään kuin eri alojen yritysten liiketoimintaankin. Viime aikoina kaikista perinteisimmät teollisuuden alat ovat saaneet paljon huomiota, kun termit kuten Teollinen internet ovat nousseet julkisuuteen ja herättäneet keskustelua uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Näiden alojen yritysten odotetaan joutuvan muuttamaan nykyisiä liiketoimintamallejaan, jotta ne pystyvät hyödyntämään nämä uudet mahdollisuudet. Tulevaisuuden liiketoimintamalleista ei kuitenkaan löydy konkreettisia esimerkkejä, eivätkä nykyiset viitekehykset sovellu täysin uusien liiketoimintamallien innovointiin tässä kontekstissa. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia, millainen viitekehys voitaisiin luoda ja miten sen avulla voitaisiin tukea liiketoimintamallien innovaatiota Teollisen internetin ilmiöön liittyen. Kohdeyrityksiksi määriteltiin teollisuuslaitteiden valmistajat, jotka tarjoavat laitteistoja ja palveluja erilaisia tuotantolaitoksia operoiville asiakasyrityksille. Kirjallisuustutkimus tehtiin kolmesta aihealueesta: Teollisen internetin ilmiö, liiketoimintamallien käsite sekä rajaesineiden käsite. Tämän tutkimuksen perusteella luotiin alustava viitekehys, jota kehitettiin abduktiivisen päättelyn avulla kolmessa puolistrukturoidussa ryhmähaastattelussa, jotka pidettiin oikeissa teollisuuslaitteita valmistavissa yrityksissä. Haastatteluissa selvisi, että kehitettävälle viitekehykselle on selkeä tarve. Lopullinen viitekehys koostuu kolmesta liiketoimintamallin vaiheesta: nykyisestä liiketoimintamallista, lähitulevaisuuden suunnitelmasta ja pidemmän tähtäimen tavoitteesta. Kussakin vaiheessa liiketoimintamallia kuvataan kolmelta kannalta: asiakkaan saama hyöty, tarjottu kyvykkyys sekä ansaintalogiikka. Haastatteluista kerättiin esimerkkejä tulevaisuuden malleista havainnollistamaan viitekehyksen käyttöä tämän työn kontekstissa. Viitekehykselle tunnistettiin kaksi pääkäyttötarkoitusta: tulevaisuuden liiketoimintamalleista keskustelun edistäminen ja tukeminen; tulevaisuuden mallien yhteinen ideointi ja ideoiden esittäminen järjestelmällisesti viitekehyksen avulla. Viitekehyksen todettiin toimivan myös rajaesineenä, joka edesauttaa yhteistä ryhmätyötä eri taustaisten osallistujien välillä.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Ahola, Pekka
Keywords
digitalization, Industrial Internet, industrial machinery, business models, business model innovation, boundary objects
Citation