Käyttäjätutkimus valtiopäivätoimista – Kansanedustajien ja avustajien tietoteknisesti tuettu valtiopäivätyöskentely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-04
Department
Major/Subject
Ihminen ja vuorovaikutus
Mcode
IL3008
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
104+17
Series
Abstract
Kansanedustajan työssä lakien säätäminen on keskeistä. Lait säädetään yleensä hallituksen esityksestä. Edustaja voi lakialoitteella esittää muutosta lainsäädäntöön. Myös muiden valtiopäivätoimien tekeminen kuuluu oleellisesti kansanedustajan työtehtäviin. Kansanedustajan työ on vahvasti tietotekniikasta riippuvaista, ja iso osa kansanedustajan työajasta kuluu tietotekniikan parissa. Sen merkitys myös demokraattisten prosessien tehokkuudelle ja läpinäkyvyydelle on suuri. Tietotekniikka on suoraan läsnä valtiopäivätoiminnassa, kun valtiopäivätoimien valmistelu ja käsittely siirtyy entistä enemmän sähköiseksi. Vaikka eduskunnan perinteinen ja vahva organisaatiokulttuuri ei välttämättä edesauta tätä kehitystä, suhtaudutaan tietoteknisiin ratkaisuihin myönteisesti. Tästä huolimatta tietotekniikan ja eduskunnan ydintoiminnan kehittäminen tapahtuu eduskunnassa yhä liiaksi toisistaan erillään. Kaksisataa vaaleilla valittua kansanedustajaa ovat tietoteknisten ratkaisujen käyttäjinä hyvin monipuolinen käyttäjäryhmä. Kustannustehokkaan, sitouttavan ja helppokäyttöisen sähköisen asioinnin kehittäminen vaatii kansanedustajien työn kokonaiskuvan ymmärtämistä, ja tämän diplomityön tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen. Käyttäjätutkimus pohjautuu kansanedustajien ja heidän avustajiensa haastatteluihin sekä kyselyyn. Tuloksena saadaan valtiopäivätoimen tekemistä havainnollistava kolmivaiheinen malli, joka koostuu valtiopäivätoimen tarpeesta, muotoilusta ja toteutuksesta. Käyttäjäryhmien eroja kuvaamaan on luotu kolme persoonaa.

Making laws are an essential part of the work for a member of parliament. Legislation is usually based on government bills. A MP can propose changes to legislation by making bills. In the work of a MP even the other parliamentary actions are central. The work of a MP is heavily dependent on ICT. A big part of working time is taken up with ICT related tasks. Its significance for the effectivity and transparency of democratic processes is big. ICT is directly present in parliamentary work because the preparation and processing of parliamentary actions is done more and more electronically. The parliament has a strong and traditional organisation culture, but mostly users are positive to ICT based solutions. In spite of that ICT and the core tasks of parliament are still developed separately. Two hundred selected MPs are a heterogeneous user group. Development of a cost-effective, engaging and easy to use ICT system for parliamentary actions requires understanding of the whole picture a MP’s work tasks. The goal for this thesis is to answer this demand. The user research is done by interviewing MPs and their parliamentary assistants. As a result a three-step model is constructed to demonstrate the process of making parliamentary actions. It consists of the need, design and execution. To represent the different users are three personas created.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Kaakkola, Jaana
Keywords
eduskunta, käyttäjätutkimus, persoonat, tietojärjestelmät, valtiopäivätoiminta, valtiopäivätoimet
Other note
Citation