A computer based education system for signal processing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
1996
Major/Subject
Acoustics and Audio Signal Processing
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
47, [17]
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan tietokoneavusteista opetusta (TAO) signaalinkäsittelyssä. Työ koostuu signaalinkäsittelyyn soveltuvan TAO-ympäristön kehittämisestä ja esimerkkisovelluksen "Introduction to Signal Processing" rakentamisesta. TAO-sovellus oli käytössä "Akustiikan perusteet I" -opintojaksolla lisämateriaalina ja tämän perusteella suoritettiin käyttöanalyysi. Aluksi tehdään katsaus tietokoneavusteisen opetuksen teoriaan ja periaatteisiin. Kaksi TAO-suunnitelumenetelmää: Lifländerin menetelmä ja Lessonware malli, sekä useita TAO-kehitystyökaluja käydään erityisesti läpi. Signaalinkäsittelyn opetusta arvioidaan laajalti. TAO-menetelmien soveltuvuus signaalinkäsittelyn opetukseen osoitetaan. Joukko signaalinkäsittelyn työkaluja ja esimerkkejä opetuskäytöstä esitellään. Common Lisp -kieleen pohjautuva signaalinkäsittely-ympäristö QuickSig esitellään ja uudet hypermediapiirteet kuten kuumat alueet, graafinen käyttöliitymä sekä navigointityökalu käydään yksityiskohtaisesti läpi. Järjestelmään rakennettu lokisysteemi login- ja logout-dialogeineen on esitelty. TAO-sovellusta "Introduction to Signal Processing" tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Sovelluksen opetussisältö perustuu Teknillisen Korkeakoulun signaalinkäsittelyn opetushenkilökunnan keskuudessa suoritettuun kyselyyn sekä alan kirjallisuuteen. Sovelluksen kohderyhmä sekä tavoitteet ovat niinikään selvitetty. Käyttöanalyysin tulokset esitellään. Lopuksi esitetään yhteenveto ja arvioidaan tulevaisudennäkymiä.

In this work, computer based education (CBE) methods are applied to signal processing. The work consists of developing a CBE environment for signal processing education and as a case study, building a CBE application "Introduction to Signal Processing" with that environment. The application was used as training material within the course "Fundamentals of Acoustics I" and based on that, a user feedback analysis was performed. An overview of computer based education theory and principles is presented. Also, two CBE design methods, the Lifländer method and the Lessonware method along with several authoring tools are discussed. Signal processing education has been evaluated in this thesis. The suitability of CBE methods in signal processing has been proven. A number of signal processing software tools and education related examples are presented. The signal processing software environment QuickSig based on Common Lisp language is introduced and new hypermedia features including "HotAreas", graphical user interface (GUI), and navigation tool needed for CBE developing are discussed. A log-system with appropriate login and logout dialogs for later usage analysis is also presented. A CBE application "Introduction to Signal Processing" is examined. The educational contents of the application is based on a query performed with the Helsinki University of Technology signal processing education staff and on literature of the field. Interactive excercises are presented with examples. The target group and goals for the application are explained. The user feedback analysis results are discussed. Finally, the work is summarized and future prospects are examined.
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti; Prof.
Keywords
computer based education (CBE), signal processing, digital signal processing (DSP), hypermedia, tietokoneavusteinen opetus (TAO), signaalinkäsittely, digitaalinen signaalinkäsittely, hypermedia
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007849
Collections