Tools, methods and processes in product development concept design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-03-21
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
108
Series
Abstract
The aim of this work is to improve concept design processes in wind generator development. The essential approach angle is in exploitation of creativity and how to enhance the readiness to facilitate creative problem solving techniques in the process. The purpose is to build also a path how to conduct concept design effectively and integrate that model into the stage-gate model of product development. This work examines tools, methods and processes that are useful in concept design to facilitate the process and to strive for better results. The final problem breakdown and analysis is done based on interviews and observations in the department. Interviewees are from various backgrounds and they all had been involved in the concept generation of wind generators in several projects. Theory of concept design, teamwork and communication, creative problem solving and some smaller background influencers on creativity became the final themes after the refinement of the problem. There are two tangible outcomes of this work. First one is a tool called the facilitator’s manual that includes short explanations of 15 different problem solving techniques and instructions how to easily pull an ideation event with each technique. The facilitator’s manual is designed to ease the problem of holding an ideation meeting was experienced to be very demanding and uncomfortable task. Another outcome is a process description that will establish one clear policy how to conduct concept description. The process chart is integrated to the current stage-gate model.

Tämän työn tarkoituksena on parantaa konseptisuunnittelun prosesseja tuuligeneraattoreiden tuotekehityksessä. Keskeiset lähestymiskulmat aiheeseen ovat kuinka hyödyntää luovuutta ja parantaa valmiuksia luovien ongelmanratkaisutekniikoiden hyödyntämiseksi prosessissa. Tarkoituksena on myös rakentaa prosessikuvaus kuinka tehokas konseptisuunnittelu toteutetaan ja integroida malli tuotekehityksen stage-gate malliin. Tämä työ tutkii työkaluja, metodeja ja prosesseja, jotka ovat hyödyllisiä helpottamaan konseptisuunnitteluprosessia ja jotka auttavat pyrkiessä parempiin tuloksiin. Lopullinen ongelman jäsentely ja analyysi perustui tuotekehitysosastolla pidettyihin haastatteluihin. Haastateltavien taustat olivat monipuolisia ja he olivat kaikki olleet mukana useiden tuuligeneraattoriprojektien konseptisuunnittelussa. Konseptisuunnittelun teoria, tiimityöskentely ja kommunikaatio, luova ongelmanratkaisu ja muut pienemmät luovuuteen taustalla vaikuttavat asiat valikoituivat työn lopullisiksi teemoiksi ongelman tarkennuksen jälkeen. Työllä on kaksi konkreettista tulosta. Ensinnäkin työn sisällöstä koostettiin Fasilitaattorin manuaali, josta löytyy selitykset viidelletoista erilaiselle ongelmanratkaisutekniikalle ja ohjeet kuinka niiden avulla vetää helposti ideointipalaveri. Fasilitaattorin manuaali on suunniteltu helpottamaan ideointipalaverin vetämistä, joka alunperin koettiin vaativaksi ja epämiellyttäväksi tehtäväksi. Lisäksi työssä kehitettiin prosessikuvaus joka vakiinnuttaa yhden selkeän toimintatavan konseptisuunnittelun läpiviemiseksi. Prosessikuvaus tullaan sisällyttämään nykyiseen stage-gate malliin.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Honkarinta, Marko
Keywords
concept design, product development, creativity, ideation, process development
Other note
Citation