Kiinteistöarvioinnin lisäarvopalvelut asiakkaan näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-14
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
53
Series
Abstract
Kiinteistöarviointibisneksen liikevaihto on pysynyt viime vuosina samalla tasolla tai kasvanut maltillisesti. Markkinoille ei ole tullut uusia palveluita eikä uusia palveluntarjoajia. Jotta markkinat voivat kasvaa, tulee alalle kehittää uusia palveluita. Kiinteistöarvioinnin lisäarvopalveluita ja niiden kehittämistä ei ole aiemmin tutkittu. Tässä työssä tarkasteltiin kiinteistöarvioinnin lisäarvopalvelujen kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Työ toteutettiin haastattelemalla kuutta kiinteistöarviointeja tilaavaa asiakasta. Haastateltavat valittiin niin, että he edustivat mahdollisimman laajaa ja monipuolista joukkoa kiinteistöarviointiyritysten asiakaskunnasta. Tutkimus suoritettiin monitapaustutkimuksena. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen ”minkälaisia kiinteistöarvioinnin lisäarvopalvelut voisivat olla?” Haastattelujen tuloksien perusteella tutkimuksessa on päädytty seuraavaan tulokseen: kiinteistöarvioinnin lisäarvopalveluille on kysyntää, mutta kysyntä kohdistuu enemmän nykyisten tarjolla olevien palveluiden kehittämiseen ja laajentamiseen. Markkinoilla ei tutkimuksen perusteella ole kysyntää kokonaan uusille palvelukokonaisuuksille. Mahdolliset asiakkaita kiinnostavat ja käytännössä toteutettavat lisäarvopalvelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat uuden tiedon tuottaminen, nykyisen tiedon laajentaminen ja arviointiyritysten yhteistyö erityyppisten yritysten kanssa.

The turnover of real estate valuation business in Finland has remained almost the same since the start of economic crisis in 2008. There have not been any new service providers or new services for customers. To grow, the real estate valuation market in Finland needs to develop new services. There are no previous studies about value-added services in real estate valuation business in Finland. The scope of this study is to survey from a customer’s point of view the need and type of value-added services in real estate valuation business. The methodology of this study includes a literature review and a multi-case study. The empirical part of the study was implemented by interviewing six customers of real estate valuation business. The interviewees represent a wide range of real estate valuation customers. The aim of this study is to answer to the question ”what kind of value-added services are the customers of real estate valuation interested in?”. According to the interviews the customers are interested in value-added services, though the value-adding should focus in the existing valuation services. There is no demand for totally new service concepts. Possible value-added services can be divided into three groups: 1. Providing additional information (e.g. amount of recent real estate valuations) 2. Providing wider knowledge (e.g. historical data), 3. integration of valuation services with third party services such as technical due diligence services.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Peltola, Jouko
Keywords
kiinteistöarviointi, lisäarvopalvelu, palvelukonsepti, real estate valuation, value-added services, service concept
Other note
Citation