Supporting emerging entrepreneurship in informal settlements with digital services

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-09-27
Department
Major/Subject
Media
Mcode
IL3009
Degree programme
Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Language
en
Pages
88+1
Series
Abstract
Digital services have been used to solve social issues in the informal settlements of the global south with varied results. One of the most serious issues facing the informal settlements is the unemployment, which has commonly been mitigated by supporting entrepreneurship. The digital services have focused on solving the individual issues hindering the entrepreneurship, such as lack of training or funding, but a more holistic view to the topic has been missing. The objective of this thesis is to explore, how the emerging entrepreneurship in the informal settlement could be best supported with the digital services. This problem is divided to two research questions, “How is an emerging entrepreneur from the informal settlement?” and “What are the user requirements of the entrepreneurs for digital services?”. To answer these questions, we have used various qualitative methods, such as interviews and workshops. The field work was done in the Namibian informal settlement of Havana. The results indicate, that the people of Havana are interested about the entrepreneurship, but the problems in their environment, for example the bad infrastructure and the lack of successful examples, hamper the creation of the enterprises. The entrepreneurs also operate with various motives, which has to be considered before any supporting actions. The locals are interested about the digital services, but the accessibility to those is often problematic. Based on these observations, a framework for guiding the usage of digital services in supporting the emerging entrepreneurship is presented. The framework is generalizable, and thus applicable for other similar locations also. The framework aims to better direct suitable actions to be taken with the right entrepreneurs. The digitalization offers many opportunities for the developing countries, but harnessing these opportunities requires designated measures to be taken.

Digitaalisia palveluita on käytetty kehittyvien maiden slummien sosiaalisten ongelmien ratkaisuun vaihtelevalla menestyksellä. Yksi vaikeimmista slummeja kohtaavista ongelmista on työttömyys, jota on yleisesti yritetty helpottaa yrittäjyyttä tukemalla. Digitaaliset palvelut ovat keskittyneet ratkaisemaan yksittäisiä yrittäjyyttä vaikeuttavia tekijöitä, kuten koulutuksen tai rahoituksen puutetta, mutta kokonaisvaltaisempi näkökulma aiheeseen on puuttunut. Tämän diplomityön tavoite on tutkia, kuinka slummien nousevaa yrittäjyyttä parhaiten voisi tukea digitaalisilla palveluilla. Tämä ongelma on jaettu kahteen tutkimuskysymykseen, ”Millainen on slummien nouseva yrittäjä?” ja ”Millaisia käyttäjätarpeita yrittäjillä on digitaalisille palveluille?”. Näihin kysymyksiin vastataksemme olemme käyttäneet erilaisia kvalitatiivisia metodeja, kuten haastatteluja ja työpajoja. Kenttätyö on tehty Havanan slummissa Namibiassa. Tulokset osoittavat, että Havanan ihmiset ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä, mutta ympäristön ongelmat, kuten huono infrastruktuuri ja menestyksekkäiden esimerkkien puute, hidastavat yritysten luomista. Yrittäjät myös toimivat erilaisista motiiveista, mikä on tärkeää huomioida ennen tukevia toimenpiteitä. Paikalliset ovat kiinnostuneita digitaalisista palveluista, mutta niiden saavutettavuus on usein ongelmallista. Näihin tekijöihin pohjautuen esittelen kehyksen, jonka tarkoituksena on ohjata digitaalisten palveluiden käyttöä nousevan yrittäjyyden tukemisessa. Kehys on yleistettävissä, ja soveltuu myös muihin vastaaviin olosuhteisiin. Kehys tähtää sopivien toimenpiteiden kohdentamisen ohjaamiseen paremmin oikeille yrittäjille. Digitalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittyville maille, mutta mahdollisuuksien hyödyntäminen vaati harkittuja toimenpiteitä.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Nieminen, Marko
Keywords
digital services, entrepreneurship, infromal settlements, ICT4D, Namibia
Other note
Citation