Yhteistoiminta hajautetussa organisaatiossa talotekniikan suunnittelualalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-01-25
Department
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
K3008
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Wise Group Finland Oy Talotekniikka on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti. Suurin osa työntekijöistä työskentelee kuitenkin edelleen Espoon toimipisteessä. Kasvaminen on tapahtunut paitsi uusia työntekijöitä palkkaamalla, myös yrityskauppojen myötä. Suunnittelukäytännöt ja toimintatavat ovat saattaneet erota merkittävästikin uusien toimipisteiden ja Espoon toimipisteen välillä. Molemminpuolinen oppiminen on tärkeässä osassa toiminnan kehittämisessä. Tässä diplomityössä tarkastellaan Wise Group Finland Oy Talotekniikan toimintaa ja käytäntöjä pääasiassa organisaatioteorian pohjalta. Myös palveluiden tuotteistamista käsitellään. Näiden lisäksi tehtiin haastatteluita: ensin Kotkan ja Jyväskylän toimipisteissä ja myöhemmin Espoon ja Helsingin toimipisteissä. Näissä haastatteluissa käytiin läpi työntekijöiden kokemuksia ja tuntemuksia hajautettuna organisaationa toimimisesta sekä kartoitettiin millaisiin ongelmiin ja vaikeuksiin on suunnittelussa törmätty. Tämän aineiston pohjalta saatiin ohjeistus hajautetussa organisaatiossa toimimisesta paitsi organisaatiotasolla, myös projektitasolla. Suunnittelukäytännöt yhdenmukaistamalla, viestintää kehittämällä ja laatujärjestelmää selkeyttämällä päästään suunnittelu-prosesseissa siihen pisteeseen, että voidaan laatia palvelutuotteita, jotka asiakas saa aina samanlaisena riippumatta siitä, missä palvelutuote on tehty.

Wise Group Finland Oy Building Services has grown fast during the last few years. Majority of employees still work in Espoo. The growth has happened not only by hiring new workers but also from acquisitions of new companies. The design methods within different offices may have differed greatly from those of office in Espoo. Mutual learning is important in development of the operations. In this master’s thesis, operations and practices of Wise Group Finland Oy Talotekniikka are being observed from the perspective of organization theory and productization of services. In addition, employees were interviewed. First in Kotka and Jyväskylä and after that in Espoo and Helsinki. Interviews covered the experiences and sensations of interviewees about working in a decentralized organization. Also possible problems and difficulties were surveyed. Based on this material, an instruction on how to work in a decentralized organization and projects was issued. By standardizing the design methods, developing communication and clarifying the quality system, the design process will reach the point where service products can be designed so that wherever the product is designed, the customer will essentially get the exact same product.
Description
Supervisor
Kosonen, Risto
Thesis advisor
Tapper, Jan
Keywords
yhteistoiminta, hajautettu organisaatio, talotekniikka, LVI-suunnittelu, tuotteistaminen
Other note
Citation