Suomalaisen olkirakentamisen historia – perinteisistä olkikatoista moderniin elementtirakentamiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Ympäristökriisin myötä kiinnostus kestäviä ja ympäristöystävällisiä rakennustapoja kohtaan on kasvanut merkittävästi. Uusiutuvissa raaka-aineissa nähdään potentiaalia kestävämpään rakentamiseen ja näin ollen myös kiinnostus olkirakentamista kohtaan on kasvanut. Tässä kandidaatin tutkielmassa syvennytään suomalaisen olkirakentamisen historiaan ja selvitetään, voiko aiempia rakennustapoja ja oppeja hyödyntää tulevaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä suomalaisen olkirakentamisen historiasta ja sen kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä sekä selvittää oljen monipuolisuutta ja ominaisuuksia rakennusmateriaalina. Vaikka Suomesta löytyy merkittävä olkirakentamisen historia, on se tällä hetkellä melko tuntematon. Tavoitteena ei ole selvittää olkirakentamisen ekologisuutta tai kestävyyttä, vaan katsoa menneeseen, tunnistaa siellä ilmenneitä haasteita ja onnistumisia sekä peilata niitä nykypäivään ja tulevaan. Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka aineisto pohjautuu muun muassa 1800- ja 1900-lukujen rakennusoppaisiin, olkirakentamista koskevaan uutisointiin 1900- ja 2000-luvuilla sekä yritysten mainoksiin ja esitteisiin olkituotteista. Tutkielma on jaettu kolmeen toisistaan merkittävästi eroavaan aikakauteen: käsin puinnin, koneellisen puinnin sekä ympäristökriisin aikakauteen. Olkirakentamisen kehitystä tutkittiin kronologisesti ja eri aikakausien olkirakennustapojen kautta tarkasteltiin oljen ominaispiirteitä rakennusmateriaalina. Tutkielman myötä selvisi, että olki on ominaisuuksiltaan tulenarka, lämpöä ja ääntä eristävä sekä kosteutta tasapainottava rakennusmateriaali ja että yksi merkittävimmistä olkirakentamisen kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä on oljen puintitapa, sillä pitkästä käsin puidusta oljesta valmistetaan hyvin erilaisia olkirakenteita verrattuna lyhyeen koneellisesti puituun olkeen. Työ osoitti, että olki on monipuolinen rakennusmateriaali ja siitä voidaan valmistaa muun muassa vesikatteita, eristeitä, kantavia rakenteita sekä rakennuslevyjä, -elementtejä ja -harkkoja. Lopuksi tutkielmassa pohdittiin, miten ymmärrystä olkirakentamisen historiasta voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden rakentamisessa ja tunnistettiin olkiraaka-aineen hyödyntämätön potentiaali; tällä hetkellä Suomessa on noin 30 oljesta valmistettua rakennusta, kun vuosittain ylimääräisestä kotimaisesta oljesta voitaisiin rakentaa 400000 omakotitaloa. Tutkielman perusteella Suomessa voitaisiin käyttää koneellisen puinnin aikakauden olkirakennustapoja nykyistä enemmän, sillä kyseiset rakennustavat soveltuvat teolliseen rakennustuotantoon ja raaka- ainetta näille rakennustavoille Suomesta löytyy. Vaikka olkirakentamista kohtaan löytyy innostunutta asennetta, haasteena sen kehitykselle voivat olla muun muassa ammattitaidon puute, rakennusmääräyksiin sopeutuminen ja taloudellinen kilpailukyky.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Keywords
olkirakentaminen, ekologinen rakentaminen, arkkitehtuuri, rakennushistoria, kestävä rakentaminen, olki
Other note
Citation