Koulu puutarhassa: Hermeneuttis-fenomenologinen tutkielma puutarhapedagogiikan ja taidekasvatuksen suhteesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Kuokka
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tämä Taiteen maisterin opinnäyte pyrkii selvittämään puutarhapedagogiikan ja koulupuutarhojen suhdetta taidekasvatukseen eri näkökulmista. Opinnäytteen tarkoituksena on osoittaa puutarha- ja taidepedagogiikan samankaltaisuuksia kasvatusfilosofisesta, historiallisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty hermeneuttis-fenomenologista lähestymistapaa, jonka avulla erilaiset aineistot kietoutuvat yhteen valottamaan kokonaisuutta. Opinnäytteessä luodaan alan kirjallisuuden avulla katsaus puutarhassa oppimisen kasvatusfilosofiseen perustaan ja siitä innoituksensa saaneeseen koulupuutarha-aatteeseen, joka vaikutti 1900-luvun alun Suomessa. Pääasiallisina lähteinä historiakatsauksessa toimivat koulupuutarha-aatteesta syntyneet opettajille kohdennetut opaskirjat. Koulupuutarhojen historiaa peilataan 2000-luvun koulupuutarhatoimintaan, käyttäen pääasiallisena lähteenä erään koulukasvitarhan toiminnan suunnitelmaa. Suunnitelman ohella 2000-luvun koulupuutarhatoimintaa valottavat opinnäytteen tekijän omat kokemukset koulupuutarhan kesäleirien ohjaajana. Kokemuksellisen näkökulman puutarhapedagogiikan ymmärtämiseen tuo ohjauskokemusten lisäksi opinnäytteen tekijän parvekepuutarhasta piirtäen ja kirjoittaen kerätty aineisto, jonka tarkoituksena oli auttaa eläytymään puutarhassa oppijan rooliin, ja samalla syventää taidekasvatuksellista ajattelua puutarhaympäristössä. Puutarhapedagogiikkaa koskevaa aineistoa sekä parvekepuutarhassa syntynyttä aineistoa on teemoiteltu sisältöjen perusteella kokonaisuuksiin yhtäläisyyksiä etsien. Puutarha- ja taidepedagogiikkaa yhdistivät kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen oppiminen, osallistuva opettajuus, havainto, sekä erityisesti puutarhan näkeminen taiteen kaltaisena välikappaleena käsiteltäessä erilaisia ilmiöitä. Tästä näkökulmasta katsottuna puutarhassa oppimista voisi hyödyntää osana taidekasvatusta.

This Master of Arts thesis in Art Education investigates the relation between garden pedagogy, school gardens and art education from different perspectives. The intention of the thesis is to show the similarities of garden and art pedagogy through the perspectives of educational philosophy, history and practice. To tie in the different materials and enlighten the complete thesis, a hermeneutic phenomenological research method has been used as the manner of approach. With the help of the field’s literature, this thesis gives an overview of the fundation of the educational philosophy of garden based learning and how that inspired the School Garden ideology that influenced in Finland in the beginning of the 20th-century. Main sources of the historical perspective are guidebooks for teachers that generated from the School Garden ideology. The history of school gardens is compared to the school garden practice in the 21st -century using a school garden plan of a certain school garden as the main source. In addition to that plan, the thesis writer’s own experiences as a camp leader in school garden’s summer camps enlighten the 21st-century school garden activity. As well as this experience, drawed and written data of the thesis writer’s own balcony garden’s maintenance is used. This helped to emphasize the situation of learning in a garden and at the same time deepen the art educational way of thinking in a garden environment. This knowledge brings an experienced perspective to the understanding of garden pedagogy. The material related to garden pedagogy as well as the materials originated from the balcony garden have been themed together according to the similarities in their content. Experiential and hands-on learning, committed teaching, perception, and especially seeing garden as a way to deal with different phenomena the same way art does bind garden and art pedagogy together. From this point of view, learning in garden could benefit art education.
Description
Supervisor
Oikarinen-Jabai, Helena
Thesis advisor
Kiiskinen, Jouni
Keywords
puutarhapedagogiikka, koulupuutarha, taidekasvatus, piirtäminen
Other note
Citation