Implementation of Statistical Quality Control in a Production Line Producing Accelerometers

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Elektroniikan valmistustekniikka
Mcode
S-113
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tämä diplomityö tehtiin osana VTI Technologies Oy:n uuden tuotantolinjan ylösajoprojektia. Diplomityön tarkoituksena oli ottaa käyttöön tilastollinen laadunvalvonta uudella anturikomponenttien kokoonpanolinjalla. Diplomityön kirjallisuusosassa käsitellään kiihtyvyysanturien valmistusta ja testausta. Erilaisia laadunvalvontaperiaatteita on esitelty lyhyesti. Suurimmaksi osaksi kirjallisuusosassa keskitytään tilastolliseen prosessinohjaukseen. Tilastollisen prosessinohjauksen päätarkoitus on prosessien seuranta sekä mahdollisten erityissyiden havaitseminen. Kokeellisessa osassa selvitetään toteutettua tilastollista seurantaa. Seurattaviksi kohteiksi valittiin kokoonpanon ainetta rikkovat tarkastukset, kuten langanveto, pallontyöntö ja liimanrasitustesti sekä kameralla tehtävä tuotteen visuaalinen tarkastus. Nämä kaikki tarkastukset on määritelty kriittisiksi parametreiksi tuotannon riskianalyysissa eli ne ovat tuotteen toiminnan kannalta merkittäviä. Tilastollisesta seurannasta havaittiin, että tuotantoprosesseja tulee vielä säätää. Valvontakorttien kontrollirajat ylittyivät, mistä aiheutui hälytyksiä. Turhat hälytykset kuormittavat resursseja, joten niistä piti päästä eroon. Mittaustulosten suuri hajonta antaa aihetta epäillä tulosten luotettavuutta ja tämä epävarmuus pitää ottaa huomioon muun muassa testirajoja määritettäessä. Näin mittausepävarmuus vaikuttaa prosessin saantoon ja tuotannon kannattavuuteen. Tuotannon mittausprosesseihin tehtiin parannuksia. Kokoonpanolinjan operaattoreita koulutettiin ja mittaustapahtumaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä, kuten valaistusta, muutettiin. Lisäkoulutuksesta huomattiin olevan apua ja mittaustulosten hajonta pieneni. Uusi valaistus sen sijaan aiheutti liikaa kirkkautta ja heijastumia ja huononsi näin mittausolosuhteita, joten vanha lamppu otettiin uudelleen käyttöön.
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Thesis advisor
Niemistö, Jiri
Mattila, Toni
Keywords
testing, testaus, quality, laadunvalvonta, control, SPC, SPC, riskianalyysi, risk analysis, MSA, MSA
Citation