Muistopuut vainajan muiston välittäjinä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
105 + 11
Series
Abstract
Tässä diplomityössä pohditaan muistopuiden roolia ja merkitystä osana vainajan muistamista ja tämän ajan muistamisen maisemaa. Työssä keskitytään vainajan hautauksen yhteydessä hautapaikalle istutettaviin muistopuihin. Muistopuita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ei olla vielä tutkittu Suomessa sen laajemmin, jonka vuoksi aihe on tärkeä nostaa esiin sen ajankohtaisuuden vuoksi. Maallistuneessa yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana muistopuut voivat tuoda ympäristösuhteen huomioivan näkökulman lähestyä kuolemaa ja vainajan muistamista. Pohdin, miten muistopuut ilmentävät vainajan muistoa, kuinka ne ovat ilmenneet aikanaan Suomessa, ja kuinka ne voisivat olla osana maisema-arkkitehtonista suunnittelua suomalaisten hautausrituaalien ja kuolemankulttuurin kontekstissa. Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessa osassa luodaan kirjallisuuskatsaus aikaiseen suomalaiseen kuolemankulttuuriin ja hautaushistoriaan, jossa tarkastellaan puiden roolia. Toisessa osassa käsitellään muistopuihin liittyviä merkityksiä tänä päivänä. Kolmannessa osassa luodaan katsaus tulevaisuuden mahdollisuuksiin, joita käsitellään Helsingissä sijaitsevan Niskalan arboretumin viereen sijoittuvan suunnitteluehdotuksen kautta. Työn keskeisinä havaintoina ilmeni muistopuiden hyvin moninaiset merkitykset vainajaa muistaville sekä kuoleville. Ne voivat täyttää monia kuolemaan liittyviä tarpeita, kuten ilmetä edesmenneen henkilön persoonan jatkeena tarjoten henkilökohtaisen muistamisen tavan, tarjota emotionaalista tukea menetyksen hetkellä, tuoda lohtua laajemman elämän jatkuvuudesta puun kasvun ja vuodenkierron näyttäytyessä, sekä edistää paikalla olevan ympäristön monimuotoisuutta.

This thesis explores the role and significance of memorial trees as part of the commemoration of the deceased and the contemporary landscape of remembrance. It focuses on the memorial trees planted at the burial site of the deceased. Memorial trees and their potential have not yet been studied in Finland, which is why it is important to raise the issue because of its topicality. In a secularised society, at a time of climate change and loss of nature, memorial trees can bring an environmentally sensitive perspective to the approach to death and the commemoration of the deceased. I consider how memorial trees embody the memory of the deceased, how they have manifested themselves in Finland in the past, and how they could be part of landscape architectural design in the context of Finnish funeral rituals and death culture. The work consists of three parts. In the first part, a literature review of early Finnish death culture and funerary history is conducted, examining the role of trees. The second part discusses the meanings associated with memorial trees today. The third part provides an overview of the possibilities for the future through a design proposal for a memorial site next to the Niskala Arboretum in Helsinki. The main findings of the work revealed the very diverse meanings of memorial trees for those who remember the deceased and for the dying. They can fulfil many needs associated with death, such as appearing as an extension of the deceased person’s personality, providing a personal way of remembering, offering emotional support at the time of loss, bringing comfort in the continuity of wider life as the tree’s growth and seasonal cycle is revealed, and contributing to the diversity of the on-site environment.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Butters, Maija
Laulumaa, Pirjo
Keywords
muistopuu, muistaminen, muistopaikka, arboretum, maisema-arkkitehtuuri, hautausmaa
Citation