Värittämällä viritetty - Taideperustainen tutkimus kuvataidekasvatuksen jäljistä lapsuuden kuvistöissäni

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni etsin kuvataidekasvatuksen vaikutuksia ja jälkiä taideperustaisesti ja autoetnografisen tekstin keinoin. Tallessa olevat lapsuuden koulukuvistyöni ja nykyinen taidetyöskentely-prosessini nousevat tutkimukseni keskiöön ja samalla aineistokseni. Näitä kokemuksellisia aineistoja pyrin sanallistamaan, tulkitsemaan ja jäsentelemään taideperustaisen tutkimisen ja soveltavan muistelutyön keinoin. Uudet taidetyöni ovat aineiston lisäksi myös osa tutkimustuloksia. Lähden siitä oletuksesta, että sitä, mitä on opetettu, on pidetty tuolloin tärkeänä. Tutkin oppimishistoriaani, suhteita taidekasvatuksen ja taideprosessin välillä. Käsittelen jokaisen lapsuudentyön ja siihen liittyneen taiteellisen prosessin omana osionaan. Kussakin osiossa käsittelen työn nostattamia pohdintoja ja kysymyksiä etsien yhtymäkohtia mahdollisiin menneisiin taidekasvatuksellisiin suuntauksiin tai näkemyksiin. Lapsuuden työt ovat tehty ala-asteella, yläasteella ja kuviskoulussa. Kolmesta lapsuuden työstäni syntyi kolme uutta sarjaa. Taiteellinen prosessi yhdessä koululiitujeni ja -kynieni kanssa veivät työskentelyäni eteenpäin. Työskentelyssä oli oleellista, että nimenomaan tutkin tehden taidetta, työskentelyni oli tutkimusprosessi. Muistilla on tässä tärkeä roolinsa. En käyttänyt mitään suoraa muistelutyön valmista menetelmää, vaan kutsun työskentelyäni kuvalliseksi muistelemiseksi. Muistelemista käytin kahdella tapaa; muistelin tarkastellessani lapsuuden töitäni, toisaalta taiteellinen prosessini nosti fyysisen tekemisen kautta pintaan muistoja. Taidekasvatus näyttäytyi työskennellessäni yllättäen eniten sanattomana. En muista juurikaan opettajan sanoja, asioita, joista opettajat olisivat puhuneet pohjustaessaan työskentelyä. Taide välittää ja tuo esiin muistia eri tavalla kuin teksti tai sanat. Materiaalien työstön kautta nouseva muisto on kokonaisuudesta nousevaa, ei pelkästään mielestä. Toisaalta töistä välittyi vahva tehtäväkeskeisyys, joka ylittää lapsen oman ilmaisun. Taideperustainen tutkimus antoi minulle mahdollisuuden luottaa kokonaisvaltaiseen tietoon; kuvalliseen muistamiseen, aistisuuteen ja materiaalisuuteen. Kuvallinen muistelu ei ollut muistelua kuvien pohjalta vaan muistelua kuvan keskeltä, tehdessäni uutta kuvaa vanhasta. Muistoni ovat kuin kiinnittyneinä lapsuuden töihin ja tekniikoihin, ja hinkkasin ne esiin väriliiduin.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
taideperustainen, autoetnografia, muistelu, kuvallinen muistelu, kehollisuus, aistisuus, identiteetti, kuvataidekasvatus
Other note
Citation