Lentokonehuollon kehittäminen projektinäkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-04-10
Department
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
K3004
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
44 + 1
Series
Abstract
Lentokoneen tulee olla käyttökunnossa, jotta se tuottaa arvoa omistajalleen. Käyttökunnossa pysyäkseen kone tarvii huoltoa. Huolto voidaan jakaa korjaavaan ja ennaltaehkäisevään huoltoon. Ennakoitavan operoinnin kannalta on järkevää suosia ennaltaehkäisevää huoltoa, kun se on tehokasta. Jotta tehokkaat huoltotehtävät voidaan määrittää, tulee päättää huoltofilosofia, johon huolto-ohjelman suunnittelu perustetaan. Eri filosofiat sisältävät erilaisia tekniikoita, joilla tarpeelliset huoltotehtävät määritetään. Lentotekniikassa käytetyin filosofia on käytetäävyyskeskeinen huoltofilosofia, RCM, jossa pyritään pitämään yllä koneen toimintakykyä, ei kuntoa. Mikään filosofia tai tekniikka ei ole kuitenkaan itsessään kaikenkattava, vaan lentokoneprojekteissa asiantuntijoilla ja kokemusperäisellä tiedolla on tyypillisesti vahva edustus. Lentokoneen huollon kehitys aloitettaan tyypillisesti projektimuotoisesti, jolloin huolto-ohjelman nykytila saadaan määritettyä kokonaisuudessaan. Projekti toteutetaan tyypillisesti omistajan, operaattorin, huolto-organisaation ja tyyppivastuuorganisaation yhteisprojektina, jolloin projektin tietohallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Huollon kehitystyö on jatkuva joka päiväisessä työssä mukana oleva prosessi, jonka tulee jatkua, vaikka huollon kehitysprojekti loppuukin. Siirtyminen jatkuvaan huollon kehittämiseen tulee tehdä hallitusti ja sen päälinjat tulee määrittää jo projektin lopuksi.

An aircraft must be operational to generate value for its owners. To be functional the airplane needs to be maintained. The maintenance can be corrective or preventive. Because operating the airplane should be foreseeable, it is reasonable to favor preventive maintenance when it is efficient. To define the efficient maintenance tasks, the maintenance philosophy must be chosen so the maintenance program can be based on that. Different philosophies offer different techniques to determine the tasks. In aeronautical engineering, the reliability centered maintenance, RCM, is the most popular. RCM endeavors to maintain the operating capability of the plane, not the condition itself. No philosophy or technique is complete itself and that is why expert and experience knowledge is commonly used. The aircraft maintenance development is typically started with maintenance development project so the starting conditions can be determined as a whole. The project development group consists of owners, operators, maintenance organizations and the organization responsible for approving the airplane type, so the knowledge management of the project must be given special attention. Maintenance development is a continuous everyday process and it has to carry on even after the project coming to its end. The transition from the maintenance development project to the maintenance development process must be implemented carefully and its main subjects must be determined at the end of the project.
Description
Supervisor
Tuhkuri, Jukka
Thesis advisor
Rintala, Juha
Keywords
lentokonehuolto, huollon kehitys, reliability centered maintenance, MSG-3
Citation