Eläköön koulupiha! Pilottiprojektina Espoon Keinumäen koulupihan kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
109 + 13
Series
Abstract
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 2014, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään huomioimaan muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan kestävää rakentamista myös koulupihoilla. Tässä diplomityössä etsitään vastausta siihen, kuinka peruskoulujen pihoja voidaan kehittää koululähtöisesti, osallistavasti ja ekologisesti kohti inspiroivia oppimisympäristöjä maisema-arkkitehtuurin keinoja hyödyntäen. Työssä pohditaan myös uuden opetussuunnitelman (OPS 2014) vaikutusta pihojen kehitykseen. Työn tavoitteena on tarjota vaihtoehtoista ja ekologista mallia pihojen tavanomaiseen suunnitteluun, korjaukseen ja ylläpitoon. Diplomityön rakenne jakautuu viiteen osa-alueeseen: työn lähtökohtien esittelyyn, koulupihan kehittämisen eri näkökulmiin, referenssikohteiden tarkasteluun, pilottiprojektin sisältöön ja työn yhteenvetoon. Diplomityössä keskeisessä asemassa on Keinumäen koulupihan kehittämisprojekti, joka toteutettiin Espoossa syksyllä 2018, yhteisesti suunnitellen kouluyhteisön kanssa. Pilottiprojektin kokemuksellisen opin myötä sekä referenssien ja teoreettisen viitekehyksen avulla työssä luodaan koulupihan kehittämismalli, jota jokainen koulu voi hyödyntää. Työ liittyy kansainväliseen koulupihojen kehittämistä koskevaan keskusteluun, joka on Suomessa vasta saamassa jalansijaa. Diplomityön tulokset osoittavat, että koulupihojen kehittäminen tapahtuu askel kerrallaan. Askeleet koostuvat osaprojekteista, pienistä erillisistä kehittämistoimenpiteistä, jotka voidaan liittää opetussuunnitelman perusteisiin monesta näkökulmasta. Koulupihan kehittämisen osaprojektit mahdollistavat etenkin kokemuksellisen oppimisen sekä yhdessä tehtävän luovan toiminnan. Työssä käydään läpi, kuinka koulupihoja kehitetään luonto huomioiden ja kuinka tämä hyödyttää kaikkia osallisia. Koulupiha suunnittelukohteena koskettaa monen alan toimijaa ja tämä on erittäin merkittävä lasten kasvu- ja oppimisympäristö. Tämä diplomityö on maisema-arkkitehdin näkemys ja avaus tähän monialaiseen suunnittelutehtävään.

The Finnish national core curriculum for basic education was reformed in 2014, in order to incorporate and reflect on the changes in the surrounding world and to strengthen the school’s role in building a sustainable future. This thesis starts from the perspective that a sustainable future requires the sustainable construction of school yards as well. The objective of the thesis is to investigate how schoolyards could be developed into inspiring learning environments, in participation with the school community, ecologically and through landscape architecture. Additionally, this thesis investigates how the new national core curriculum affects the development of the schoolyards. The thesis aims to provide an alternative and ecological model on how the schoolyards could be designed, repaired and maintained. The structure of the thesis is as follows: introducing the starting points of the study, presenting the viewpoints for the development, the review of the reference models, presentation of the pilot project and the summary of the thesis. The focus of this thesis is on the schoolyard development project conducted in collaboration with the school community in Keinumäki school in Espoo during the fall 2018. The collaboration produced experiential knowledge through a bottom-up approach and together with the research on references, this thesis creates a schoolyard development model that can be applied in every school. This thesis is affiliated with the ecological schoolyard transformation movements around the world, which are only slowly gaining momentum in Finland. Based on the findings, it seems that the development of the schoolyards occurs gradually one step at a time. These steps consists of smaller development projects that can be linked to the core curriculum from several aspects. Schoolyard development projects enable experiential learning and collaborative creative activity. This thesis investigates how schoolyards can be developed taking into account the nature and how this is beneficial to all participants. Schoolyard as a planning objective joins together various actors in different fields. Additionally, this is a significant growth and learning environment for the children. This thesis is a landscape architect’s perspective and an opening to this design objective.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Hautamäki, Ranja
Keywords
koulupiha, ekologinen, oppimisympäristö, yhteissuunnittelu, osallisuus, kokemuksellinen
Other note
Citation