Profitability of Passive Energy Efficiency Improvements: Market Insights from Fin-land

No Thumbnail Available
Files
Sandås_Daniela_2024.pdf (665.35 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-29
Department
Major/Subject
Rakennettu ympäristö
Mcode
ENG3044
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
en
Pages
39
Series
Abstract
The building sector is responsible for 40% of the energy consumption in the world. This consumption must be reduced to achieve climate neutrality by 2050. In cold climates, such as Finland, heating consumption in buildings requires a significant amount of energy. One way to decrease heating demand is to reduce heat losses through the buildings envelope by incorporating passive energy efficiency enhancements, such as adding insulation or changing windows. This thesis is a literature review analysing passive energy efficiency enhancements with a focus on cold climates, such as Finland. Firstly, it examines Finnish regulations that govern passive energy efficiency in buildings, both for new buildings and renovation projects. It also evaluates the development of these requirements over the years. Additionally, this thesis examines retrofitting measures, focusing on additional insulation, and incorporating energy efficient windows. The aim is to identify and evaluate factors influencing the performance of these retrofitting measures and which types of insulation or windows are recommended. Finally, the profitability of these enhancements is evaluated to identify the factors influencing profitability. Additionally, the aim is to evaluate how these factors can lead to regional differences, especially in Finland. This thesis found that the Finnish regulations regarding passive energy efficiency are the strictest in Europe. Additionally, the requirements have developed significantly over the years, emphasizing the importance of retrofitting old buildings. Furthermore, the findings indicate that additional insulation in walls and roofs, as well as upgrading to energy-efficient windows, are the most profitable retrofitting measures. Additionally, conventional insulation techniques and triple glazing windows were found to be the most cost-effective options. Lastly, this thesis found that passive energy efficiency improvements are profitable for the property owner in terms of savings in maintenance costs and an increased property value. However, in addition to the choice of retrofitting method, the profitability of these improvements is influenced by climate conditions, energy prices and property market, leading to regional differences.

Byggnadssektorn är ansvarig för 40 % av energiförbrukningen i världen. Denna förbrukning måste minskas för att uppnå klimatneutralitet till 2050. I kalla klimat, såsom Finland, kräver uppvärmningen av byggnader en stor mängd energi. Ett sätt att minska på uppvärmningsbehovet är att minska på värmeförlusterna genom klimatskalet. Detta kan uppnås genom att göra passiva energieffektivitetsförbättringar, såsom att lägga till isolering eller byta fönster. Detta arbete är en litteraturstudie som analyserar passiva energieffektivitetsförbättringar med fokus på kalla klimat, såsom Finland. Först granskas finska regleringar som styr passiv energieffektivitet i byggnader, både för nya byggnader och renoveringsprojekt. Arbetet utvärderar även utvecklingen av dessa regleringar över åren. Dessutom undersöks renoveringsåtgärder, med fokus på extra isolering och utbyte av fönster till energieffektiva alternativ. Syftet är att identifiera och utvärdera faktorer som påverkar lönsamheten för dessa renoveringsåtgärder och vilka typer av isolering eller fönster som rekommenderas. Slutligen utvärderas lönsamheten av dessa förbättringar för att identifiera faktorer som påverkar lönsamheten. Syftet är att utvärdera hur dessa faktorer som kan leda till regionala skillnader, särskilt i Finland. Detta arbete kom fram till att Finland har den striktaste regleringen för passiv energieffektivitet i Europa. Dessutom har regleringen utvecklats betydligt under årens gång, vilket betonar vikten av att renovera gamla byggnader. Resultatet indikerar även att extra isolering i väggar och tak, samt uppgradering till energieffektiva fönster, är de mest lönsamma renoveringsåtgärderna. Dessutom kom det i arbetet fram att vanliga isoleringsmaterial som alltid har använts är de mest kostnadseffektiva, även om nya isoleringstekniker minskar mest på värmeutsläppen. Energieffektivitet för fönstret ökar ju fler glasskivor fönstret har. Ett fönster med tre glasskivor är dock det mest kostnadseffektiva alternativet. Detta arbete kom slutligen även fram till att passiva energieffektiviseringsförbättringar är lönsamma för fastighetsägaren med avseende på besparingar i underhållskostnader och ett ökat fastighetsvärde. Utöver valet av renoveringsmetod påverkas dock lönsamheten för dessa förbättringar av klimatförhållanden, uppvärmningspriserna samt fastighetsmarknaden, vilket leder till regionala skillnader i lönsamheten.
Description
Supervisor
Puustinen, Tuulia
Thesis advisor
Borgentorp, Eerika
Keywords
passive energy efficiency, retrofitting, regulation, profitability
Other note
Citation