Well-Being of Contemporary Shift Workers: A case study from a Motivational Perspective

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Management and International Business (MIB)
Language
en
Pages
102 + 2
Series
Abstract
Understanding the well-being of employees has been found to provide benefits for both the employees and the employer organizations. The ongoing change towards a 24-hour society where most services are available for consumers around the clock means that shift work will be part of the lives of an increasing number of employees in different professions. One significant group of these contemporary shift workers are customer service employees who do shift work. Therefore, the purpose of my master’s thesis is to provide more understanding of the well-being of customer service shift workers in Finland by approaching the topic from a motivational perspective. The motivational perspective was chosen for this research because the connection between motivation and well-being has been shown to be significant by previous literature. To fulfill the purpose of this research, I will address two research questions. First, what affects the motivation of customer service shift workers? Second, how does the motivation of customer service shift workers relate to their experienced well-being? To answer these questions, I conducted a qualitative single case study on how in the specific setting of customer service shift work in Finland, employees experience shift work to affect their well-being and interpreted the findings from a motivational perspective. I collected the research data in eight semi-structured interviews and analyzed the data by using the method of thematic analysis. First, each interview was analyzed individually and after that, a comparative analysis between them was conducted. Several themes that affect the motivation and well-being of the interviewed employees were identified. I found out that the fulfillment of certain needs enhances both motivation and well-being, and in turn, the frustration of these needs decreases the motivation and well-being in the specific setting of this research. In addition, certain job characteristics that affect the motivation and well-being of these employees could be pointed out. My thesis expands the comprehensive understanding of the well-being and motivation of shift workers by providing knowledge on how the employees experience their well-being in the specific setting of customer service related shift work in Finland and by discussing the findings from the motivational perspective. In addition, organizations can make use of the findings concerning job characteristics that influence the motivation and well-being of customer service shift workers when considering how to affect the motivation and well-being of their employees in practice.

Työntekijöiden hyvinvoinnin ymmärtämisen on todettu tarjoavan etuja niin työntekijöille kuin työnantajaorganisaatioillekin. Meneillään on muutos kohti ympärivuorokautista yhteiskuntaa, jossa suurin osa palveluista on kuluttajille saatavilla vuorokauden jokaisena tuntina. Tämä tarkoittaa, että vuorotyö tulee olemaan osa yhä useamman työntekijän elämää yhä useammassa ammatissa. Yksi ammattiryhmä, jota tämä nykyaikainen vuorotyö koskettaa ovat asiakaspalvelutyöntekijät. Tämän tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä Suomessa asiakaspalvelutehtävissä työskentelevien vuorotyöntekijöiden hyvinvoinnista. Aiempi tutkimus on osoittanut merkittävän yhteyden motivaation ja hyvinvoinnin välillä, minkä vuoksi tässä tutkielmassa hyvinvointia tutkitaan motivaatioperspektiivistä. Täyttääkseen tarkoituksensa, tämä tutkielma pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: Mikä vaikuttaa asiakaspalvelutyötä tekevien vuorotyöntekijöiden motivaatioon? Sekä: Miten asiakaspalvelutyötä tekevien vuorotyöntekijöiden motivaatio liittyy heidän kokemaansa hyvinvointiin? Vastatakseni näihin tutkimuskysymyksiin suoritin laadullisen tapaustutkimuksen, jossa tarkastellaan Suomessa asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä työskentelevien vuorotyöntekijöiden kokemuksia siitä, miten vuorotyö vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Tulosten tulkitsemisessa olen hyödyntänyt motivaatioperspektiiviä. Tutkimusaineiston keräämiseksi toteutin kahdeksan teemahaastattelua. Aineiston analysoimiseksi suoritin temaattisen analyysin. Ensin jokainen haastattelu analysoitiin erikseen, jonka jälkeen suoritettiin haastatteluja vertaileva analyysi. Prosessin tuloksena useita motivaatioon ja hyvinvointiin liittyviä teemoja nousi esiin. Löydösten perusteella voidaan todeta, että tämän tutkimuksen kontekstissa tiettyjen tarpeiden tyydyttyminen parantaa motivaatiota ja koettua hyvinvointia, kun taas näiden tarpeiden turhautuminen heikentää motivaatiota ja koettua hyvinvointia. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni tiettyjä työn ominaisuuksia, joiden voidaan nähdä vaikuttavan tutkittujen työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin. Tämä tutkimus laajentaa kokonaisvaltaista ymmärrystä vuorotyöntekijöiden hyvinvoinnista ja motivaatiosta tarjoamalla tietoa siitä, miten asiakaspalveluun liittyvää työtä Suomessa tekevät työntekijät kokevat hyvinvointinsa sekä tulkitsemalla tutkimuksen löydöksiä motivaatioperspektiivistä. Lisäksi organisaatiot voivat hyödyntää tutkimuksen työn ominaisuuksiin liittyviä löydöksiä pohtiessaan käytännön keinoja parantaa työntekijöidensä hyvinvointia ja motivaatiota.
Description
Thesis advisor
Riikkinen, Rilana
Äkräs, Juha
Keywords
employee well-being, shift work, motivation, motivational needs
Other note
Citation