Design thinking methods in early phase of ship concept development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-08-19
Department
Major/Subject
Marine Technology
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
53+4
Series
Abstract
The widely used for ship concept design is the traditional ship spiral. The spiral model has not changed or developed since it was introduced back in 1959. This causes problems in the modern-day work environment, as cruise ship design changes and develops fast and often during the first stages of the concept development. Due to this new model of designing is needed. In addition to a new model, newer methods are also needed. This research aims to study different design thinking models and methods and suggest a new process connecting the double spiral model with design thinking methods. The design thinking methods are analysed through the point of view of the usage in naval architecture work, and for each method, an example of the usage is suggested. In addition to the example, the methods are also divided into three groups based on the usage of them by Meyer Sales and Design team. Finally, the suggested methods are evaluated by using them to find out the wants and need of the passenger in future cruise ships and is this knowledge important for the shipyard. Based on the data collected by using several different design thinking methods, the conclusion is that the passengers can point out what does and does not work and if there is room for improvement. In addition, the data collected from the methods support the claim that the shipyard would benefit from the information.

Laivojen konseptisuunnittelussa käytetään yleisesti perinteistä suunnitteluspiraalia. Spiraalimalli ei ole muuttunut tai kehittynyt sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 1959. Tämä aiheuttaa ongelmia nykyaikaisessa työympäristössä, koska risteilyalusten suunnittelu muuttuu ja kehittyy nopeasti ja usein konseptikehityksen ensimmäisissä vaiheissa tarvitaan uusia menetelmiä. Tämän uuden suunnittelumallin vuoksi tarvitaan. Uuden mallin lisäksi tarvitaan myös uudempia menetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia erilaisia design thinking malleja ja menetelmiä ja ehdottaa uutta prosessia, joka yhdistää double spiral -mallin design thinking menetelmiin. Design thinking menetelmiä analysoidaan laivasuunnittelutyön käytön näkökulmasta, ja kunkin menetelmän osalta ehdotetaan esimerkkiä tämän käytöstä. Esimerkin lisäksi menetelmät on jaettu kolmeen ryhmään, jotka perustuvat Meyerin Sales and Design tiimin käyttöön. Lopuksi ehdotetut menetelmät arvioidaan käyttämällä niitä selvittäämään matkustajan halut ja tarpeet tulevissa risteilyaluksissa, ja onko tämä tieto telakalle tärkeä. Useiden eri suunnittelun ajattelutapojen avulla kerättyjen tietojen perusteella voidaan päätellä, että matkustajat voivat huomauttaa, mikä ei toimi ja mikä on parannettavaa. Lisäksi menetelmistä kerätyt tiedot tukevat väitettä, jonka mukaan telakka hyötyisi tiedoista.
Description
Supervisor
Hölttä-Otto, Katja
Thesis advisor
Ilus, Mikko
Keywords
design thinking methods, cruise ship, double spiral model, design thinking models
Other note
Citation