Auringon kärventämä nurmikko jalkojeni alla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Vaikka luonto ja luontosuhde ovat vaikeasti määriteltäviä termejä, kirjallisessa opinnäytteessäni pohdin omaa luontosuhdettani omasta henkilökohtaisesta näkökulmastani sekä sitä, mitä oman luontosuhteeni luonto oikeastaan on ja miten se esiintyy taiteellisessa työskentelyssäni ja opinnäytteessäni. Opinnäytteeni koostuu taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Kirjallisen osan olen kirjoittanut esseen muotoon. Aloitan esseen määrittelemällä tutkielman keskeisimmät käsitteet, joita ovat luontosuhde, luonto, posthumanismi ja antroposeeni. Tämän jälkeen tutkin sitä, miten nämä termit esiintyvät omassa taiteellisessa opinnäytteessäni ja kahdessa Tuula Närhisen projektissa. Opinnäytteeni taiteellinen osuus muodostuu valokuvateoksista, jotka olivat esillä Suomen valokuvataiteen museolla Master’s of Photography 2023 -näyttelyssä 27.1.–12.3.2023. Valitsin Tuula Närhisen Eläinkamerat ja Kromatogrammeja kasvien väristä -projektit tutkielmani lähteiksi, jotta saan laajemman käsityksen siitä, miten luontoa ja luontosuhdetta voi esittää ja käsitellä nykytaiteessa. Luontoa ja luontosuhdetta aloin tutkia, sillä aion työskennellä teemojen parissa tulevaisuudessa. Tällä kirjallisella opinnäytteelläni pyrin siis sanallistamaan luontosuhteeseen liittyviä erilaisia piirteitä ja tieteellisiä näkökulmia, jotta osaan ilmaista omaa henkilökohtaista luontosuhdettani omassa taiteellisessa työskentelyssäni tulevaisuudessa paremmin.

Although nature and relationship with nature are challenging terms to define, in my written thesis I am reflecting on my own relationship with nature from my own personal perspective. I am also pondering what the nature in my relationship with nature actually is and how it appears in my artistic work and in the artistic part of my thesis. My thesis consists of an artistic and a written part. The written part is in the form of an essay. I begin the essay by defining the main concepts of the thesis, which are the relationship with nature, nature, posthumanism and anthropocene. After that I will explore how these terms appear in my own artistic thesis and in two of Tuula Närhinen's projects. The artistic part of my thesis consists of photographic works that were on view at the Finnish Museum of Photography in the Master's of Photography 2023 exhibition from the 27th of January to the 12th of March in 2023. I chose Tuula Närhinen's Animal Cameras and Chromatograms of Plants Colour as sources for my thesis in order to gain a broader understanding of how nature and the relationship with nature can be represented and dealt with in the contemporary art. I started researching nature and the relationship with nature because I will work on these topics in the future. In this written thesis, I am striving to verbalise different kinds of aspects and scientific perspectives that are related to the relationship with nature, so that I know how to express my own personal relationship with nature in my own artistic work more clearly in the future.
Description
Supervisor
Weselius, Hanna
Thesis advisor
Humberg, Paula
Keywords
luonto, luontosuhde, posthumanismi, antroposeeni, antropomorfia, valokuvaus
Other note
Citation