Työyhteisön kehittämisen yhteys työhyvinvointiin ja työkykyyn teknologia-teollisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Licentiate thesis
Date
2016
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen|Informaatioverkostot
Mcode
TU3003|SCI3026
Degree programme
Language
fi
Pages
124 s. + liitt. 22
Series
Abstract
Työssäkäyvän väestön terveysongelmat, pienenevät ikäluokat ja varhaiset eläköitymiset aiheuttavat yrityksissä suuren tarpeen työkyvyn ylläpitämiselle ja työhyvinvoinnin edistämiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työyhteisön kehittämisen yhteyttä työhyvinvointiin ja kykyyn osallistavien työhyvinvoinnin kehitysprojektien tuloksena. Tutkimus täydentää aikaisempaa työhyvinvointitutkimusta ja selvittää yrityksissä toteutettujen kehitysprojektien vaikutuksia seuraavien kysymysten kautta: 1) Miten työhyvin-vointi kehittyi yrityksissä vähintään vuoden seuranta-aikana, 2) Mitkä tekijät ja toimenpiteet edistävät henkilöstön subjektiivisesti kokemaa työhyvinvointia tutkimuksen kohdeorganisaatioissa, 3) Mitkä tekijät vaikuttavat projektien onnistumiseen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa ja hyödyntäen 'Hyvä työ Pidempi työura' hankkeen 'Yksilö tutka'- kyselyaineistoa. Tästä aineistosta valittiin lisensiaatintutkimuksen tausta-aineistoksi 18 yrityksen kyselyjen tilastoaineisto, joka perustui vuonna 2011 (n=2970) ja vuosina 2012 - 13 (n=2512) suoritettuihin kyselyihin. Tilastoaineiston perusteella tutkija valitsi 10 yritystä laadullisen tutkimuksensa kohteeksi: viisi työhyvinvoinnissa hyvin edistynyttä, kolme jonkin verran edistynyttä ja kaksi työhyvinvoinnin kannalta taantunutta yritystä. Tutkija suoritti haastattelut vuosina 2013 - 2014. Kvalitatiivinen aineisto koostuu 43 henkilön haastattelusta. Aiemmin tutkimuksessa vahvistettua 'Työkykytalo mallia' käytettiin tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Laadullisena menetelmänä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Yrityksissä käytettiin osallistavana kehittämismenetelmänä 'Työpaikka tutka'-menetelmää. Tutkimus luo uutta tietoa työhyvinvointia ja työkykyä edistävistä tekijöistä sekä työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen mallin. Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että työyhteisön kehittämisellä on myönteinen vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn. Johdon sitoutuminen kehittämistyöhön ja sen tavoitteisiin on tärkeä edellytys työyhteisön hyvinvoinnin edistämiselle ja menestyvälle kehitystyölle organisaatioissa.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Vartiainen, Matti
Keywords
leading wellbeing, työhyvinvoinnin johtaminen, ability to work, osallistava kehittäminen, participative development, työkyky, työhyvinvointi
Other note
Citation