Identiteetin paikka - eli mitä identiteetti on ja miksi sillä on maisema-arkkkitehdille merkitystä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
168
Series
Abstract
Identiteetin ja maisema-arkkitehtuurin suhde on monimutkainen. Maiseman identiteetin ymmärtäminen nähdään usein osana ammattikuntamme tärkeimpiä ominaispiirteitä, ja sana ’identiteetti’ esiintyy runsaasti niin alan tutkimuskirjallisuudessa kuin kohteiden ammatillisissa kuvauksissa. Monesti ei kuitenkaan ole itsestään selvää, mitä käsitteellä tarkoitetaan tai että se olisi ymmärretty samalla tavalla eri teksteissä ja tilanteissa. Tässä työssä selvitän, mitä identiteetti tarkoittaa ja miksi käsitteen ymmärtämisellä on merkitystä maisema-arkkitehdille. Työ koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisessä esittelen sosiaalitieteellistä teoriaa identiteetistä ja sen muodostumisesta. Osiossa tarkastelen, mitä identiteetti käsitteenä tarkoittaa ja miten käsite liittyy maisema-arkkitehtuurin tarpeisiin. Työn toisessa osiossa vedän yhteen tärkeimpiä identiteetin maisema-arkkitehtuuriin liittyviä ulottuvuuksia ja merkityksiä. Havainnot on jaettu kolmeen teemaan, joista ensimmäisessä käsittelen ulkotilaa ja sen merkityksiä sosiaalisesti määriteltyinä. Toisessa teemassa pohdin ulkotilan kategorisointia ja sen vaikutuksia, ja kolmannessa ulkotilaa representaation välineenä. Työn kolmas osio on kohdeanalyysi, jossa sovellan aiemmin tehtyjä havaintoja todelliseen kohteeseen. Kontulan keskuksen ideakilpailusta tehdyssä diskurssianalyysissä tutkin, miten identiteettiä kilpailun aineistossa käsitellään ja mikä on hankkeen ja siihen liittyvien kilpailuehdotusten suhde Kontulaan ja sen asukkaisiin. Työssä käy ilmi, että vaikuttamalla tilaan, vaikutamme myös siihen vuorovaikutuksessa oleviin identiteetteihin. Tiloilla, toiminnoilla ja symboliikalla on mahdollista niin representoida kuin marginalisoida identiteettejä. Työni perusteella tarkemmalle käsitteenmäärittelylle ja inhimillisemmälle identiteettikäsitykselle on alallamme tarvetta. Kilpailuaineistossa korostuu pintapuolinen identiteetin käsittelytapa. Oikeanlaisen sanaston ja sopivien käsitteiden puutteessa viesti ei välity. Useimmista kilpailuehdotuksista välittyy kuitenkin myös vilpitön yritys ymmärtää.

The relationship between identity and landscape architecture is complex. Understanding landscape identity is often seen as one of the important characteristics of our profession and the word ’identity’ frequently appears in both research literature and in professional descriptions of projects. However, it is often not self-evident what is meant by the term and whether it is understood similarly in different texts and contexts. In this thesis, I explore how identity is defined and why it matters to landscape architects. The work consists of three sections. The first section introduces social scientific theory of identity and its formation. I examine what identity means as a concept and how it relates to landscape. In the second section I draw together the main dimensions and meanings of identity in landscape architecture. The findings are divided into three themes, the first of which deals with outdoor space and its meanings as socially defined. The second theme is categorization of outdoor space and its implications, and in the third theme I consider places as a means of representation. The third section of the thesis is a case study where I apply my previous findings to a real-life project. Using discourse analysis, I examine how identities are handled in the materials of Kontula Centre ideas competition, and what is the relationship of the competition proposals with Kontula and its residents. As shown in the thesis, through influencing space, we also influence the identities that interact with it. Spaces, functions, and symbolism have the potential to both represent and marginalize identities. My findings suggest that there is a need for a more precise and human-oriented conceptualization of identity in our field. The competition material reveals a superficial approach to identity. In the absence of the right vocabulary and appropriate concepts, our profession is limited in our ability to convey messages about identity. However, most of the competition entries also show a sincere attempt to understand.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Tuominen, Pekka
Keywords
identiteetti, sosiaalinen identiteetti, maisema-arkkitehtuuri, representaatio, kategorisointi, diskurssianalyysi, Kontula
Other note
Citation