Tulevaisuuden haasteisiin vastaava viherympäristö asuinalueen sydämenä - Raadin koulun ja yhteisökeskuksen ympäristön yleissuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
67+4
Series
Abstract
Kestäviä ja hyvinvointia tukevia kaupunkiympäristöjä suunnitellessa on oleellista arvioida tulevaisuuden haasteita ja muutoksia sekä suunnitella uusista ympäristöistä näihin vastaavia. Tulevaisuuden kaupunkiympäristön suurimpia haasteita ovat ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat, kestävän kehityksen vaatimukset, rakennetun ympäristön leviämisen tuomat haitat sekä yllättävät muutostekijät, kuten globaalit kriisit. Näihin haasteisiin voidaan vastata suunnittelemalla resilienttejä eli muutosjoustavia, kriisinkestäviä kaupunkiympäristöjä. Tässä diplomityössä tutkitaan, mitkä ovat suurimmat tulevaisuuden kaupunkiympäristön haasteet, ja minkälaisilla maisema-arkkitehtuurin ratkaisuilla näihin haasteisiin voidaan vastata. Löydettyjä ratkaisuja sovelletaan suunnittelukohteeseen; Raadin koulu- ja yhteisökeskuksen yhteisöpuistoon, josta pyritään luomaan esimerkkikohde tulevaisuuden haasteisiin vastaavasta kaupunkiympäristöstä. Suunnittelutehtävään yhdistyy tässä diplomityössä kaupunkisuunnittelun kannalta ajankohtainen ja tärkeä teema kaupunkiympäristöjen ominaisuuksista. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä huomioida kaikenlaisissa suunnitteluprojekteissa, kun tavoitteena on tehdä kestäviä ympäristöjä. Tämä tutkimus koostuu teemaa taustoittavasta tekstiosuudesta, suunnittelualueen analyysista sekä Raadin yhteisöpuiston yleissuunnitelmasta. Tekstiosuudessa havaitaan kaupunkisuunnittelussa huomioon otettavia ongelmia, joille ehdotetaan ratkaisuksi resilientin kaupunkiympäristön suunnittelua. Resilienssiä toteutetaan tässä työssä kokoamalla yhteen suunnitteluratkaisuja, jotka parantavat kolmea toimivan kaupunkiympäristön ominaisuutta: kestävyyttä, terveellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Työn analyysiosuudessa tutkitaan suunnittelukohdetta esille tulleiden ongelmien näkökulmasta ja luodaan uudenlaiset tavoitteet alueen suunnittelulle. Suunnitelmaosuudessa ehdotetaan yleissuunnitelmaa, joka vastaa tutkittuihin ongelmiin yhteen koottujen resilienssiä parantavien suunnitteluratkaisujen avulla. Ratkaisuna tämän tutkimuksen kysymyksiin esitellään Raadin yhteisöniitty, uusi konsepti ja yleissuunnitelma liikunnalliselle viheralueelle opetus- ja yhteisökeskuksen ympäristössä. Raadin yhteisöniitty on monipuolinen puisto, joka tuo asuinalueen ihmiset yhteen urheilemaan, virkistymään ja oppimaan. Suunnitelma vahvistaa Raadin asuinalueen resilienssiä parantamalla luonnon kestävyyttä, tarjoamalla asukkaille terveyttä edistäviä toimintoja, sekä vahvistamalla asuinalueen yhteisöllisyyttä. Yhteisöniityn suunnittelussa on keskitytty varsinkin käyttäjälähtöiseen suunnitteluun sekä luonnonarvojen säilyttämiseen ja parantamiseen.

When designing sustainable urban environments that support well-being, it is essential to assess future challenges and changes and design new environments to meet them. The main challenges facing the urban environment of the future are the problems posed by climate change, the demands of sustainable development, the challenges caused by the growing built environment, and unexpected drivers of change such as global crises. These challenges can be met by designing resilient urban environments that are adaptable to change and resistant to crises. This thesis examines the main challenges facing the urban environment of the future and the landscape architecture solutions that can be used to address these challenges. The solutions found will be applied to a design site; the Raadi School and Community Centre’s Community Park, which will be used as an example of an urban environment that meets the challenges of the future. This thesis combines the design task with a topical and important theme for urban planning on the characteristics of high-quality, environmentally friendly urban environments. These characteristics are important to take into account in all kinds of design projects with the aim of creating sustainable environments. This study consists of a contextual text, an analysis of the planning site and a master plan for the Raadi Community Park. The text identifies problems to be considered in urban planning and proposes a solution of resilient urban design. In this work, resilience is achieved by bringing together design solutions that enhance three characteristics of a functioning urban environment: sustainability, health and community. The analysis part of the work examines the design site in light of the problems that have been identified and sets out a new set of design objectives for the site. The planning section proposes a master plan that addresses the problems identified through a set of design solutions that improve resilience. As a solution to the questions of this study, Raadi’s Community Meadow, a new concept and master plan for a sportive green space around the Education and Community Centre, is presented. The Raadi Community Meadow is a diverse park that brings people in the neighbourhood together for sport, recreation and learning. The plan will strengthen the resilience of the Raadi neighbourhood by improving its natural sustainability, providing health-promoting activities for residents, and strengthening the community spirit of the neighbourhood. The design of the Community Park has focused particularly on user-centred design and the preservation and enhancement of natural values.
Description
Supervisor
Lindgren, Tommy
Thesis advisor
Huisko, Sirkku
Keywords
kaupunkisuunnittelu, resilienssi, kaupunkiviherympäristöt, maisema-arkkitehtuuri, tulevaisuuden haasteet, luonnon monimuotoisuus, puistosuunnittelu
Other note
Citation