Yksikköhintaurakan kustannushallinnan kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-09-22
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Rakennusalalla vallitseva tarve rakennustyön pilkkomiseen työlajikohtaisiin urakoihin on johtanut osa- ja aliurakoitsijoiden laajamittaiseen käyttöön toteutusmuodosta riippumatta. Rakennushankkeen onnistumisen voidaankin sanoa olevan vahvasti sidoksissa toteuttajan kykyyn hallita lukuisia urakkasopimuksiaan. Yksikköhintaisen maksuperusteen suoriteperusteisuus tarjoaa hyvän keinon urakan kustannushallinnan parantamiseksi. Työssä yksikköhinnan käytön huomattiin olevan kytköksissä yksinkertaisiin, vakioituihin ja helposti mitattaviin rakennusosiin tai työsuoritteisiin. Käytännössä tämä johtuu siitä että urakoitsija tulot ja menot perustuvat näissä urakoissa samaan maksuperusteena toimivaan mitattavaan rakennusosaan tai työsuoritteeseen. Jotta rakennusprosessiin päästiin kustannushallinnan näkökulmasta paremmin käsiksi, jaettiin rakennusprojekti työssä suunnittelun ohjaus-, hankinta- ja sopimusvaiheeseen. Suunnittelun ohjausvaiheessa rakennushankkeelle arvioidaan kustannukset ja arvioidun tiedon pohjalta määritetään budjetti. Hankinta- ja sopimusvaihe keskittyvät puolestaan kustannusten kontrollointiin. Kustannusten kontrolloinnin mahdollistava seuranta on järkevää toteuttaa diplomityön aikana kehitetyn ohjelmapohjaisen työkalun kautta. Työn aikana havaitut puutteet yksikköhintaurakkaan liittyen ratkaistiin sekä olemassa olevia toimintatapoja kehittämällä että kehitetyllä yksikköhintaurakan seurantamenetelmällä. Olemassa olevien toimintatapojen kehittämistoimenpiteet liittyivät hankinnan yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin sekä muodostettaviin asiakirjoihin. Työssä kehitetyn yksikköhintaurakan seurantatyökalun avulla voitiin tarkkailulaskenta sekä laskutusvalvonta suorittaa halutulla tarkkuudella. Seurantatyökalu käyttää kustannushallintaan määrätiedon tarkentumista. Olemassa olevaa tietoa ei hukata prosessin aikana, vaan määrätieto tarkentuu prosessin edetessä, jolloin tarkentuneen määrätiedon vaikutukset havaitaan konkreettisen loppukustannusennusteen kautta. Yhdistämällä seurantatyökalulla automaattisesti tuotettu jälkilaskentatieto arvioinnissa työssä määritettyihin kustannuspoikkeamasyihin saadaan kokonaiskuva urakan onnistumisesta muodostettua. Tietoon pohjautuen voidaan kustannuspoikkeamia aiheuttaneita syitä myös pyrkiä välttämään tulevissa hankkeissa ja hankinnoissa.

The need for construction work breakdown into different types of labor has led to wide scale use of subcontractors. The use of subcontractors is used in every contract type therefore the outcome of the project is heavily dependent on the ability to control several subcontracts. The accrual nature of unit price based payments offer a good way to manage costs in projects. In this study the use of unit price contract was found to be linked with building elements or tasks that are simple, standardized and easy to measure. This is due to the fact that both the income and expenditure of subcontractors are based on the same measured building elements or tasks used also as basis for payment. In order to better grasp the construction process from a cost management perspective it’s rational to divide the project into the following phases: the planning control phase, the procurement phase and the contract phase. In the planning control phase project costs are estimated, based on which a budget is made. The procurement and contract phases, on the other hand, concentrate on cost control. The monitoring of costs that enables cost controlling can be done efficiently via a program-based monitoring tool created during this study. The problems discovered during the study were solved by developing existing procedures and by creating a monitoring tool. The development of existing procedures focused on tasks within the procurement process and the documents used for procurement. The monitoring tool enables invoicing control and control counting to be executed at the desired level of precision. Cost estimates are based on managing quantities rather than costs. Information is not lost within the process, instead quantity information data gained directly influences the final estimate at completion. In order to make full use of the post-calculation information produced by the monitoring tool, a valuation method is needed. By connecting the post-calculation information to an assessment of reasons for cost discrepancies, a general view on the success of the procurement can be formed. Based on the valuated post-calculation information the reasons for cost discrepancies can also be avoided in future projects and procurements.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Peltonen, Tommi
Keywords
kustannushallinta, yksikköhinta, kustannusten kontrollointi, kustannuspoikkeama, cost management, unit cost, cost control, cost deviance
Other note
Citation