Paikkatiedon analyysi selainsovelluksella hyödynnettävinä rajapintapalveluina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
37+2
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia miten paikkatiedon analyysiä voidaan toteuttaa selainsovelluksella hyödynnettävinä rajapintapalveluina käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Käytetyt rajapintapalvelut olivat paikkatietoinfrastruktuurissa hyödynnettäviä, avoimia standardeja toteuttavia kysely-, karttakuva- ja analyysipalveluita. Palveluita hyödyntämään rakennettiin koetyö tutkimusongelman ratkaisemiseen. Työ alkaa viitekehyksen kuvaamisella, jossa esitellään INSPIRE-direktiivin ja Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuurin määrittelemiin paikkatietoinfrastruktuurin toteutuksiin. Lisäksi kuvataan paikkatiedon analyysiä ja vertaillaan koetyötä varten harkittuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja ohjelmakirjastoja. Valituiksi tulleet ohjelmat ja niiden käyttämät avoimen lähdekoodin lisenssit kuvataan sekä esitellään avoimen lähdekoodin perusajatus. Koetyöllä osoitettiin, että soveltaen avoimen lähdekoodin ratkaisuja on mahdollista toteuttaa paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalveluita käyttävä selainsovellus paikkatiedon analyysin hyödyntämiseen. Koetyön arkkitehtuuri, tekninen toteutus, toiminnallisuudet ja käyttöliittymä käydään läpi. Koetyötä tehtäessä löydettiin useita jatkokehityskohteita ja todettiin paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntämisen nykyistä suuremmat mahdollisuudet otettaessa käyttöön yhteentoimivia rajapintapalveluita laajemmin sekä aineistojen että niiden käyttöä tukevien palveluiden osalta. Todettiin että tarjottaessa työkaluja paikkatiedon analyysiin selainsovelluksena voidaan madaltaa työkalujen käyttöönottokynnystä, sillä aineistoja ja ohjelmia ei tarvitse erikseen hankkia ja asentaa. Toisaalta käyttämällä avoimen lähdekoodin ratkaisuja voidaan säästää lisenssimaksuissa, mikä alentaa myös palvelun tarjoamisen kynnystä.

The aim of this master’s thesis was to explore how analysis of spatial data can be carried out with a web application utilising web services provided by open source software. The used web services were part of a spatial data infrastructure, implementing open standards for web fea-ture services, web map services and web processing services. These web services are utilised with a experimental work. The thesis begins with presenting a framework for the experimental work. The spatial data infrastructures defined by the INSPIRE-directive and by the framework architecture for spa-tial data for public administration are presented. In addition analysis of spatial data and a comparison of the considered open source software components for the experimental work are introduced. The chosen open source software components are presented as well as the licenses used by these programs, libraries and the basic idea behind open source software. The experimental work developed using the chosen software components is introduced and as a result is shown, that it is possible to carry out analysis of spatial data utilising web services with a web application inside the spatial data infrastructure. The architecture, technical design, functionality and user interface of the experimental work are presented. While implementing the experimental work the conclusion was made that the possibilities for utilising the spatial data infrastructure become larger when more data and services for utilising the data become available in the form of web services. It was stated, that when providing the tools for analysing spatial data as a web service the threshold for the start of use can be lowered as the data and software need not to be obtained and installed separately. On the other hand using open source software can result in lowered license costs which also lowers the threshold to offer such analysis services.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula
Rainio, Antti
Keywords
karttakäyttöliittymä, analyysipalvelu, avoin lähdekoodi, spatiaalinen analyysi, web processing service, map application, open source, spatial analysis
Other note
Citation