Exploring How Technical Debt Manifests in a Manufacturer’s Information Systems: A Case Study of a Multinational Corporation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
88 + 4
Series
Abstract
This Master’s thesis aims to add to the research done on technical debt with a fresh viewpoint on a manufacturer’s information systems. As technical debt has been recognized to be an important factor in information systems health and company performance, the motivation to research it further, especially with a wider scope, is immense. In this case, existing theory and studies on technical debt are applied to a real-life setting, to present how they affect an entity that has an exceedingly complex and multifaceted information architecture. Further, this study gives ample examples on how the technical debt metaphor can be utilized in business, and what implications it can have on information systems of companies where technical debt management is not necessarily a part of the everyday schedule. The case study method is applied to get as rich a description as possible of this novel setting. Semi-structured qualitative interviews with relevant key stakeholders help construct a broad and versatile set of data to analyze. Utilizing prior studies, and the indicators and descriptions of technical debt found there, a rich picture of the technical debt situation of the case company is formed. The findings of this research further validate the earlier studies and their discoveries in terms of technical debt types, causes, and consequences. Different debt types could be recognized efficiently in the case company, and they act according to expectations set by prior studies. The consequences of technical debt were identified to be negative for the most part, which implicates the importance of technical debt management, and how the case company needs to work on that. The causes of technical debt accruing were tracked to compromises, people, and decision-making, which was to be expected according to earlier research. One of the more important contributions of this study is that it recognizes and opens up new possibilities for further research with the new insights gathered. Technical debt relationships were an unknown factor of technical debt research, and the importance of these relationships was highlighted in this study, especially the cause-consequence relationship types of different technical debt items.

Tässä pro gradu -tutkielmassa syvennytään teknisen velan ilmentymiin uudenlaisen näkökulman turvin, keskittyen sellaisten yritysten tietojärjestelmiin, jotka valmistavat aineellisia hyödykkeitä. Teknisellä velalla on todistetusti vaikutusta yritysten tietojärjestelmien toimivuuteen, ja siten yrityksen toimintaan. Siksi sitä tuleekin tutkia laajasti eri näkökulmista. Olemassa olevaa teoriaa ja aiempien tutkimusten löydöksiä sovelletaan tässä tutkielmassa tosielämän tapaukseen, jotta niiden toimivuutta voidaan tarkastella yrityksessä, jonka tietojärjestelmäarkkitehtuuri on hyvin monimutkainen. Lisäksi tällä tutkimuksella pyritään antamaan esimerkkejä siitä, miten teknistä velkaa voidaan hyödyntää liiketoiminnassa, ja millaisia implikaatioita sillä on sellaisten yritysten tietojärjestelmiin, joissa teknisen velan hallinta ei ole välttämättä osana jokapäiväistä toimintaa. Yllä mainittuja seikkoja pyritään tutkimaan globaalissa yrityksessä tapaustutkimuksen kautta, sillä tapaustutkimuksilla uusien aiheiden ja näkökulmien tarkastelu onnistuu tehokkaimmin. Aineisto tutkimukselle kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Aiemmissa tutkimuksissa tunnistettuja teknisen velan indikaattoreita ja kuvauksia hyödynnetään muodostettaessa laajaa kuvaa yrityksen teknisen velan tilanteesta. Tämän tutkimuksen löydökset myötäilevät aiempia. Erilaisia teknisen velan tyyppejä tunnistettiin yrityksessä laajasti, ja ne näyttäytyivät pääosin olemassa olevien kuvausten mukaisina. Teknisestä velasta aiheutuvia seurauksia löytyi myös useita, ja ne olivat pääosin vaikutuksiltaan negatiivisia, mikä kertoo teknisen velan hallinnan tärkeydestä, ja viittaa yrityksessä olevan mahdollisia puutteita tällä osin. Teknisen velan syitä jäljitettiin kompromisseihin, päätöksentekoon ja yrityksen työntekijöihin ylipäätään, mikä vuorostaan myötäilee nykypäivän ideaa teknisestä velasta sosioteknisenä ilmiönä. Arvokkaimpana löydöksenä voidaan pitää tämän tutkielman uusia havaintoja. Teknisen velan suhteiden ja yhteyksien tunnistaminen sekä tutkiminen avaavat uusia ovia tulevia tutkimuksia varten. Velan yhteydet ovat olleet suhteellisen sivuutettu tutkimuksen aihe, mutta tämä tutkielma nostaa esille niiden tärkeyden. Erityisesti teknisen velan syy-seuraussuhteiden kartoitus on mielenkiintoinen, ja lähes välttämätön aihe jota tulee katsastella tarkemmin.
Description
Thesis advisor
Penttinen, Esko
Rinta-Kahila, Tapani
Keywords
technical debt, technical debt management, technical debt types, technical debt relationships
Other note
Citation