Erikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymiselle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Markkinointi
Marketing
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
110
Series
Abstract
Tarkoitus Tutkimus tarkastelee erikoiskaupan kivijalkamyymälää muotoilun näkökulmasta tavoitteena perehtyä, miten myymäläsuunnittelijat luovat olosuhteet shoppailukokemusten syntymiselle myymälässä. Kuluttajat asettavat erilaisia vaatimuksia, toiveita ja odotuksia ostoretkelleen ja myymälätilalle ja myymäläsuunnittelijan vaativana tehtävänä on luoda ympäristö, joka paitsi täyttää nämä odotukset myös tarjoaa mukaansatempaavia ja ikimuistoisia kokemuksia. Myymäläsuunnittelu on samanaikaisesti luova ja kaupallinen opinala, jonka kohteena ovat myymälätilan eri fyysiset ja aistilliset elementit, joista myymälän design ja tunnelma rakentuu ja jotka toimivat kuluttajille vihjeinä kokemuksesta. Menetelmät Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia tutkimusmetodeja käyttäen haastattelemalla kuutta myymäläsuunnittelun ja erikoiskaupan asiantuntijaa. Haastattelujen lisäksi on hyödynnetty valokuvia, havainnointia, alan lehtiä sekä muita arkistoja tulosten analysoinnissa ja tuottamisessa. Löydökset Myymäläsuunnittelun perustavoitteena on tehdä myymälässä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja miellyttävää. Tämän päälle rakennetaan myymälän sensorinen maailma visuaalisen markkinoinnin työkaluilla. Myymälän sensoriseen maailmaan viitataan usein käsitteellä elämyksellisyys tai virikkeellisyys mutta yhtälailla myymälän asiakkaat käyttävät aistejaan (kuten kuulo- ja näköaistiaan) arvioidessaan vastaako myymälä heidän elämäntyyliään ja arvojaan. Ideaali myymälämiljöö ja -design rakentuu näistä kolmesta ulottuvuudesta - funktionaalisesta, elämyksellisestä ja sosiaalis-symbolisesta - sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimukselliset seuraamukset Vaikka myymäläympäristön vaikutuksia kuluttajan käyttäytymiseen on tutkittu laajasti, on vain vähän ymmärrystä siitä, mitä tämä tarkoittaa myymälän designille. Yksittäisten designelementtien sijaan huomio tulee kiinnittää myymälämiljööseen kokonaisuutena ideaalin kokemuksen synnyttämiseksi. Liikkeenjohdolliset seuraamukset Viesti kauppiaille on, että myymälä näyttäytyy heidän asiakkaidensa silmissä monimuotoisena ja -aistillisena ympäristönä, joka koetaan designin välityksellä. Myymäläsuunnittelija toimii näiden kokemusten tulkitsijana luoden ympäristön, joka kommunikoi erilaisia merkityksiä myymälän asiakkaille.
Description
Keywords
myymäläympäristö, shoppailukokemus, palvelumuotoilu, myymäläsuunnittelu
Other note
Citation