Startup-tiimit ja organisatorinen systeemiäly

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-09
Department
Major/Subject
Systeemi- ja operaatiotutkimus
Mcode
F3008
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Startup-yritykset ovat elinkaarensa alkuvaiheessa ja suuren epävarmuuden alla toimivia tiimejä, jotka etsivät skaalautuvaa liiketoimintamallia. Systeemiälyä, jolla kuvataan ihmisen perustavanlaatuista älykkyyttä toimia osana systeemejä, on tutkittu aiemmin osana useita eri konteksteja, mutta tämä tutkimus tuo ensimmäistä kertaa systeemiälyn osaksi startup-tiimien systeemiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tiimin yksilöiden systeemiäly vertautuu tiimien systeemiälyyn. Tutkimushypoteesina oli, että tiimin systeemiäly on suurempi kuin tiimin yksilöiden systeemiäly ja ero on sitä suurempi, mitä paremmin suoriutuvasta tiimistä on kyse. Tutkimusmetodina käytettiin startup-tiimien yksilöille lähettävää kyselyä, jolla selvitettiin erikseen yksilön ja tiimin systeemiälyä kahdeksassa eri dimensiossa. Tulokset analysoitiin hyödyntäen tilastollisia menetelmiä ja korrelaatioanalyysia. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että startup-tiimit ovat systeemiälykkäämpiä kuin tiimiensä yksilöt vahvistaen tutkimushypoteesin ensimmäisen osan. Tiimin suoriutumisella ei ollut kuitenkaan merkitsevyyttä yksilöiden ja tiimien systeemiälyn väliseen eroon. Tiimin systeemiälyllä näyttäisi kuitenkin olevan positiviinen yhteys startup-tiimien suoriutumiseen. Yksilöiden systeemiälyn ulottuvuuksista vahvimmat korrelaatiot tiimien systeemiälyyn löytyi sanattomasta yhteydestä, heittäytyvästä mukanaolosta sekä pohdiskelevuudesta. Tutkimuksen valossa startup-tiimien olisi suositeltavaa korostaa rekrytointien ja tiimin rakentamisen yhteydessä kyseisiä ulottuvuuksia yksilöissä riskiensä pienentämiseksi.

Startup is a team that is in the early stages of its development lifecycle, operates in extreme uncertainty and seeks for scalable business model. Systems intelligence describes holistic and fundamental capability and intelligence of a human to be part of and thrive within system(s). The concept has been researched in multiple contexts, but this paper introduces systems intelligence first time in the context of startup teams. The present study investigated how the systems intelligence of an individual within a team compares to the systems intelligence of the team as a whole. The hypothesis of this research was that the systems intelligence of a team is higher than that of an individual and the difference is greater, the better the team is performing. The research method used in this paper was a survey that was sent to individuals working in startup teams. Both systems intelligence of an individual and systems intelligence of a team were divided to eight dimensions using Systems Intelligence Inventory. The results were analyzed using statistical methods and correlation analyses. The results confirm the first part of the hypothesis revealing that systems intelligence of a team is significantly higher that the systems intelligence of an individual in the team. Team performance did not show significance in the difference between team’s and individual’s systems intelligence. However, the team performance seems to be better, the greater the systems intelligence of the team is. Strongest correlations between team’s systems intelligence and the dimensions of individual’s systems intelligence was found in attunement, reflection and positive engagement. In the light of this study it is recommendable for startups to recruit, hire and build their teams and team members with high scores in these dimensions.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Saarinen, Esa
Keywords
startup, tiimi, systeemiäly, tiimin suoriutuminen
Other note
Citation