Digitaaliseen tulostukseen erikoistuneen verkkopalvelun kehittämisprojekti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
99+3
Series
Abstract
Opinnäyte on digitaaliseen tulostamiseen keskittyvä laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään palvelumuotoiluprosessia. Tutkimus on taustaselvitys suomalaisen, digitaaliseen tulostukseen erikoistuneen verkkopalvelun kehittämiselle ja tekstiili-, vaatetus ja sisustusalan toimijoista koostuvan verkoston rakentamiselle. Tutkimuksessa selvitetään miten digitaalinen tekstiilitulostus on kehittynyt kymmenessä vuodessa ja verrataan sitä tekstiilialan perinteisiin painotekniikkoihin. Taustatutkimuksessa kartoitetaan maailmalla ja Suomessa digitaalista tekstiilitulostusta tarjoavia yrityksiä ja tarkastellaan niiden toimintatapoja. Kuluttajien mielipiteitä digitaalisesta tekstiilitulostamisesta selvitetään yhteistyössä DIGItex -hankkeen kanssa tehdyllä kuluttajakyselyllä Habitare -messuilla syksyllä 2013. Ajankohtaista tietoa digitaalisesta tulostustekniikasta ja palveluista kerätään digitaaliseen tulostamiseen erikoistuneen Fespa -organisaation järjestämillä Fespa Digital 2014 -messuilla Münchenissa toukokuussa 2014. Kymmenelle tekstiilialan ammattilaiselle toteutetaan kevään 2014 aikana puolistrukturoitu haastattelu, jonka avulla selvitetään tekstiiliteollisuuden tilannetta Suomes-sa ja miten ammattilaiset näkevät alan digitalisoitumisen vaikuttavan työkenttäänsä. Haastat-teluissa selviää myös ammattilaisten mielipide verkkopalvelun kehittämisprojektista. Opinnäytteessä esitellään teknisestä näkökulmasta kahden kuosin suunnitteluprosessi ja niiden koetulostaminen kankaalle kolmella digitaalista tulostusta tarjoavalla valmistajalla. Valmistajien palvelut analysoidaan ja käyttäjäkokemusta hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisesä. Opinnäytteen lopputuloksena syntyy verkkopalvelusta ja toimijaverkostosta muodostuva liiketoimintamalli, jonka palveluiden keskiössä ovat kuluttajat ja yhteisöt. Verkkopalvelu on alan toimijoiden yhteinen kuluttajapalveluiden kehittämishanke, jonka taustalla vaikuttavat kestävän kehityksen periaatteet.

The thesis is focused on the digital printing and it is based on qualitative research. The pro-cess utilizes a service-design process. The study is a background study of Finnish, specialized digital printing web service development and network construction in the textile-, clothing- and interior actors. The study examines how the digital textile printing has evolved in ten years, and compare it with traditional textile printing techniques. Background of this study investigates companies providing digital textile printing in global context and especially in Fin-land and look at their practices. Consumers opinions on the digital textile-printing is explored with a consumer survey by the Habitare -fair in the fall of 2013 in cooperation with DIGItex-venture. Current information on digital printing technology and services is collected in Fespa Digital 2014 exhibition in Munich in May 2014 organized by digital-printing specialized Fespa-organization. The ten textile in-dustry professionals were interviewed in spring 2014 through the semi-structured inquiry. The aim of the interviews was to establish an understanding of the futures situation of the textile industry in Finland and to see how the professionals evaluate the digitalization to affect at their field of work. The interviews also revealed a professional opinion of web development project. The thesis presents the technical point of view the design process of two textile pat-tern and the experimental results of three canvas digital printing, provided by three different manufacturer. Manufacturers services are analyzed and the user experience will be used to develop web service. The final result of thesis is business operations-model which is combination of web service and actor network, consumers and communities are center of services. The web service is the industry common consumer services development project, the underlying principles of sustainable development.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Kääriäinen, Pirjo
Niinimäki, Kirsi
Keywords
digitaalinen tekstiilitulostus, tekstiilipainotekniikat, liiketoimintamalli, kuosisuunnittelu, toimijaverkosto, verkkopalvelu
Other note
Citation