"Kaiva siitä, missä seisot." Taidekasvattajaksi kasvaminen taidekasvatusopiskelijoiden kandidaatin tutkielmien johdannoissa 2000–2010.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Saunamäki
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86 + 22
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tutkin taidekasvatuksen perustutkinto-opiskelijoiden kandidaatintutkielmien johdantoja 2000–2010. Kiinnostuksen kohteenani on, miten opiskelijat määrittelevät tutkielmiensa aiheita suhteessa itseensä sekä taidekasvatuksen keskeisiin sisältöihin. Tutkimusaineistooni kuuluvia johdantoja (228 kappaletta) lähestyn systemaattisen analyysin keinoin. Teoreettisena lähtökohtanani on tieteenalan diskurssiin sosiaalistuminen sekä sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin rakentuminen opintojen aikana. Opiskelijoiden kirjoittamista johdantoteksteistä olen erityisesti etsinyt tietoa siitä, miten he määrittelevät tutkielma-aiheitaan suhteessa omakohtaisiin kokemuksiin, kasvatukseen ja kasvattamiseen sekä taidemaailmaan ja visuaaliseen kulttuuriin. Lopuksi hahmottelen tutkimustuloksieni perusteella yleiskuvaa kandidaatintutkielmien luonteesta sekä siitä, millaisina taidekasvatus ja opiskelijoiden taidenäkemykset näyttäytyvät johdantojen perusteella. Keskeisenä lopputulemana on se, että kandidaatintutkielman rooli on ensisijaisesti auttaa ja tukea taidekasvatuksen opiskelijoita löytämään oma paikkansa ja tulokulmansa oppiaineeseen taidekasvattajaksi kasvamisen prosessissa. Opiskelijoiden aihevalinnat jakautuvat suhteellisen tasaisesti kasvatuksen, taidemaailman ja visuaalisen kulttuurin teemojen välille, mutta visuaalisen kulttuurin kategoria jää koulutusohjelman pääaineen muutoksesta vuonna 2005 huolimatta pienimmäksi kategoriaksi. Opiskelijoiden käsitykset taiteesta näyttäytyvät aineiston perusteella suppeilta ja modernistisilta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

In this thesis I study the introductions of art education students’ candidate theses from 2000–2010. I am interested in how the students define the subjects of their theses in relation to themselves and to the core contents of art education. I investigate my research material, the introductions, through the means of systematical analysis. The theoretical basis of my study is in the socialization to the discourses of a discipline, and in the construction of both social and personal identities during studies. I have concentrated on searching for information on how the students define their theses’ subjects in relation to their experiences, education and pedagogy, academic art world and visual culture. In the end of this study I am forming a general view of both the characteristics of the candidate theses and of how art education and the students’ conceptions of art present themselves in the introductions. The essential conclusion of this study is that the role of the candidate thesis is primarily in helping and supporting the art education students to find their own place and view on the discipline in the growth process of becoming art educators. The subjects of the theses are quite equally divided between the three categories of education, academic art world and visual culture. However, despite the change of discipline into visual culture year 2005 the category of visual culture is the smallest of the three. On the basis of the material in this study the students’ ideas of art generally appear narrow and modernistic, with few exceptions.
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
taidekasvatus, kandidaatin tutkielma, korkeakouluopiskelu, systemaattinen analyysi
Other note
Citation