Tuloskortti julkisella sektorilla: Case Tilastokeskus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
25+3
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa tarkastellaan tasapainotetun tuloskortin (Balanced Scorecard) käyttöä julkisella sektorilla. Tasapainotettu tuloskortti on alkujaan strateginen mittaristo, joka pyrki kuvaamaan yrityksen tilaa taloudellisten ja ei-taloudellisten mittarien avulla, jotka luokiteltiin eri näkökulmiin. Myöhemmin tasapainotettu tuloskortti kehittyi kokonaisvaltaiseksi strategiseksi johtamisjärjestelmäksi. Tutkielmassa on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan tasapainotetun tuloskortin taustalla olevaa teoriaa sekä empiirisen tutkimuksen löydöksiä tasapainotetun tuloskortin käyttöön liittyen. Tutkielmassa on myös empiirinen osuus, jossa tarkastellaan tasapainotetun tuloskortin yhdessä case-organisaatiossa eli Tilastokeskuksessa. Empiirinen osuus on kvalitatiivinen haastatteluun perustuva tutkimus kohdeorganisaatiosta. Tutkielman löydösten perusteella tasapainotettua tuloskorttia käytetään Tilastokeskuksessa KPI-mittaristona, joka on yleinen käytäntö varsinkin julkisella sektorilla, mutta myös yksityisissä yrityksissä. Tilastokeskuksessa tasapainotetun tuloskortin avulla pyritään saamaan laaja ja monipuolinen kuva organisaation tilasta, ja seuraamaan erityisesti tiettyjä avainmittareita. Mittareille asetetaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan, joten tuloskorttia käytetään myös johtamisvälineenä. Tuloskorttia ei ole kuitenkaan kytketty palkitsemisjärjestelmään, eikä yksittäisen työntekijän tasolla ole tuloskorttia. Tutkielman empiiristen löydösten ja aiemman tutkimuksen perusteella ehdotetaan lisää tutkimusta erityisesti Suomen julkisella sektorilla, johon kohdistunut tutkimus tasapainotettuun tuloskorttiin liittyen on ollut vähäistä. Erityisen mielenkiintoista olisi löytää organisaatioita, joissa tasapainotettua tuloskorttia käytetään kokonaisvaltaisena johtamisjärjestelmänä ja tutkia näitä organisaatioita tarkemmin.
Description
Thesis advisor
Vaivio, Juhani
Keywords
tasapainotettu tuloskortti, julkinen sektori, BSC, tuloskortti, Tilastokeskus, case-tutkimus, johdon laskentatoimi
Other note
Citation