Reliability of electricity in Finland during the energy transition

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Industrial Energy Solutions and Sustainability
Mcode
CHEM3044
Degree programme
Master’s Programme in Advanced Energy solutions (AAE)
Language
en
Pages
40
Series
Abstract
In this work, the reliability of electricity in Finland is investigated when wind power production increases. Wind power is an intermittent source and depends on the weather and thus affects production in varying ways. The topic is current because energy transition is accurate. Electricity reliability refers to the power system's ability to deliver electricity consistently with minimal disruptions and interruptions. It is important to cover electricity consumption at every stage and it should be covered in the future as well. The work includes a literature review that covers the research. The purpose is to study the reliability of electricity from different perspectives and to answer the research questions with the help of modelling. The work focuses especially on residual demand and its effects. In addition, the work considers whether demand can be met with other sources. Wind power production and electricity consumption will increase in the future. In order to cover it, a lot of other capacity will be needed in the future in addition to wind power. During periods of high consumption, wind power production will be low in the future. The transition to renewable energy increases uncertainty and fluctuations in the electricity system during the energy transition.

Tässä työssä tutkitaan sähkön riittävyyttä Suomessa, kun tuulivoiman tuotanto kasvaa. Tuulivoima riippuu säästä ja vaikuttaa siten vaihtelevasti tuotantoon. Aihe on ajankohtainen, koska meneillään on energiamurros. Sähkön riittävyydellä tarkoitetaan sähköjärjestelmän kykyä toimittaa sähköä johdonmukaisesti minimaalisilla häiriöillä ja katkoksilla. On tärkeää kattaa kulutus jokaisena hetkenä ja siihen on varauduttava myös tulevaisuudessa. Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen, joka taustoittaa tutkimusta. Tarkoituksena on tutkia sähkön riittävyyttä eri näkökulmista ja vastata tutkimuskysymyksiin mallinnuksen avulla. Työssä keskitytään erityisesti residuaalikysyntään ja sen vaikutuksiin. Lisäksi työssä pohditaan, voiko muilla lähteillä kattaa kysyntää. Tuulivoimatuotanto ja sähkön kulutus kasvavat tulevaisuudessa. Jotta sähkö riittää, tarvitaan tulevaisuudessa paljon muuta kapasiteettia tuulivoiman lisäksi. Korkean kulutuksen aikana tuulivoimatuotanto on alhaista tulevaisuudessa. Siirtyminen uusiutuvaan energiaan lisää epävarmuutta ja heiluntaa sähköjärjestelmässä energiamurroksen aikana.
Description
Supervisor
Keppo, Ilkka
Thesis advisor
Vehviläinen, Iivo
Keywords
energy transition, reliability of electricity, residual demand, wind power
Other note
Citation