Kauppakeskushankkeisiin soveltuvan yhteistoiminnallisen toteutusmuodon kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
112+10
Series
Abstract
Kauppakeskusten rakennushankkeet ovat taloudelliselta kooltaan suuria, aikataulultaan kireitä, sekä luonteeltaan erityisen kompleksisia ja riskipitoisia. Näistä tekijöistä johtuen Citycon Oyj on kauppakeskushankkeissaan joutunut törmäämään hankkeita nakertaviin erimielisyyksiin erityisesti urakoitsijoiden kanssa. Tämä tutkimus lähti olettamuksesta, jonka mukaan yhteistoiminnallisilla toteutusmuodoilla olisi mahdollista saada hankkeita sujumaan aiempaa paremmin ja paremmilla lopputuloksilla. Tutkimusote oli laadullinen tapaustutkimus, joka koostui usean eri tapauksen muodostamasta kokonaiskuvasta. Tutkimuksessa selvitettiin haastattelututkimuksella kauppakeskusrakentamisen ominaispiirteitä ja siinä vallitsevaa ongelmakenttää. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kymmentä kauppakeskushankkeiden kanssa tekemisissä olevaa henkilöä niin Citycon Oyj:stä, urakointiyrityksestä, suunnittelutoimistosta kuin rakennuttajakonsulttitoimistostakin. Tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa havaittuihin ongelmakohtiin vastaava yhteistoiminnallinen toteutusmuoto. Toteutusmuodon muodostamisen apuna käytettiin arvontuottoon pohjautuvaa ajattelua, jonka mukaan hankkeessa tehtävät panostukset tähtäävät tilaajalle koituvan arvon lisäämiseen. Kehitettävällä toteutusmuodolla pyrittiin myös transaktiokustannusten minimointiin ja projektiriskien tarkoituksenmukaiseen jakamiseen. Tutkimuksen tuloksena esitettiin kauppakeskusrakentamisessa sovellettavan projektiallianssiin pohjautuvan yhteistoiminnallisen toteutusmuodon merkittävimmät ominaispiirteet, joista keskeisimpänä arvontuottoon kytkeytyvä monenkeskisen sopimuksen palkkiomalli. Tutkimuksessa esitetään myös monenkeskisen sopimuksen osapuolet ja niiden ajallinen kytkentä hankkeeseen. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että yhteistoiminnallisen toteutusmuodon lisäksi tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennettavan kauppakeskuksen vuokralaishankinnan sujuvuuteen.

Shopping centre projects are large by their economic size, tight by schedule and particularly complex and risky by nature. Due to these factors Citycon Oyj has had to face difficult disagreements especially with contractors on its shopping centre projects. This study was based on an assumption that implies a possibility of better project performance and outcomes by using collaborative delivery systems. Research was conducted by a qualitative case study, which consisted of a combined case formed by several different cases. Characteristics and dominant problems of shopping centre construction projects were examined by theme interviews. Interviews were conducted for ten persons affiliated with shopping centre construction projects. Interviewed persons worked for Citycon Oyj, contracting company, design office and constructor consultant office. Purpose of the study was to develop and collaborative delivery system that answers to the dominant problems of shopping centre projects. Thinking based on added value –theory was used as a guideline in forming the collaborative delivery system. Principal value was that actions made in the project should aim to adding value for the client. Delivery system also pursues to minimize transaction costs and practical allocation of project risks. A collaborative delivery system’s salient characteristics were presented as the results of this study. Developed collaborative delivery system was largely based on project alliance delivery system. Project alliance was developed further by improving the value-linked compensation model of project multi-party agreement. Participants of the shopping centre multi-party agreement and phase of their joining into the agreement are also presented in the study. In the study it was however noticed that in addition of the delivery system one has to pay special attention to the fluency of tenant acquisition of the shopping centre being currently under development and construction.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Snällström, Jussi
Keywords
toteutusmuoto, yhteistyö, kauppakeskus, yhteistoiminta
Other note
Citation