Prediction Markets as a tool for decision making in organisations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
Muuttuva liiketoimintaympäristö on yhä vaativampi yrityksille. Pysyäkseen mukana kilpailuissa niiden on pystyttävä uusiutumaan ja vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Koska uudistusten toteuttaminen vaatii aikaa, on niitä koskevat päätökset tehtävä vuosiakin etukäteen. Pystyäkseen tekemään muutoksia valmistelevat päätökset yritysten on kyettävä ennustamaan markkinoiden ja asiakkaiden tulevaisuuden vaatimukset. Ennakointikykyä tarvitaan paitsi toimitusten, myös sisäisen toiminnan suunnittelussa ja seuraamisessa, sillä virheet ja epätarkkuudet aiheuttavat kuluja ja tappioita joko välillisesti tai välittömästi. Pystyäkseen ennakoimaan uusia tilanteita, yrityksellä pitäisi olla hallussaan kaikki päätöksentekoon tarvittava tieto. Kaiken tiedon kartoittaminen ja kerääminen on kuitenkin ongelmallista johtuen mm. tiedon hajaantumisesta. Ennustemarkkinat ovat osakemarkkinoiden kaltaisia markkinoita, joissa pelataan eri lopputuloksilla ja sijoitetaan niihin omien näkemysten mukaan. Tämän tutkimuksen tavoite on esitellä ennustemarkkinat mahdollisena apuvälineenä ratkaisemaan ongelmia, jotka aiheutuvat tiedon hajaantumisesta ja hiljaisesta tiedosta, sekä auttamaan tulevaisuuden tilanteiden ennakoimisessa. Työssä selvitetään ennustemarkkinoiden toiminnan perusedellytykset, tilanteet ja ongelmat joihin se soveltuu, vaadittavat toiminnot menetelmän käyttöönottamiseksi sekä sen suurimmat haasteet. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä olemassa olevaa ongelmakenttää, että selvitetään ennustemarkkinoiden potentiaalia toimia tiedon keräämisen ja kollektiivisen päätöksenteon välineenä. Ennustemarkkinoita tarkastellaan ensin kirjallisuuden perusteella ja esitellään tärkeimmät huomiot aiemmista tutkimuksista. Sen jälkeen esitetään käytäntö todellisten esimerkkien avulla ja luodaan pohja käytännön kokeille. Ennustemarkkinat -menetelmää testattiin kahdessa esitutkimuksessa ja kahdessa kokeellisessa tutkimuksessa. Näiden tutkimusten avulla kuvataan prosessin kulku, sekä selvitetään mitä haasteita käytännön toteutuksella on. Tutkimus osoittaa ennustemarkkinoiden olevan lupaava menetelmä, jolla on mahdollisuus toimia nykyisiä menetelmiä paremmin. Se tuo uuden näkökulman päätöksentekoprosessiin ja on poikkeuksellinen hiljaisen tiedon keräämisessä.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Bouret, Christophe
Keywords
prediction market, ennustemarkkinat, information market, hiljainen tieto, tacit knowledge, tietojohtaminen, knowledge managent, päätöksenteko, decision making, yhdistetty tieto, collective intelligence, osakekauppa, trading
Other note
Citation