Improving supplier relationship management with supplier portal

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-01-27
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
106 + 2
Series
Abstract
Supplier relationship management has a major impact on organizations’ competitiveness in the changing markets. One lever to improve supplier management is supplier portals, which enable companies to communicate more effectively and transparently with their suppliers. However, acquiring a supplier portal involves many stakeholders and important decisions, which consider for instance requirements engineering and vendor selection. Thus, the acquisition should be executed carefully, in relation to stakeholders’ needs. The objective of the thesis is to investigate how supplier management could be improved in the case company with a new supplier portal. The objective is expressed through three research questions. The first and second research question are related to the role of supplier portals in supplier relationship management and most important stakeholders. The objective of the third research question is in turn to find a vendor selection process, which is suitable for the case company. The thesis complements the existing literature by discussing supplier portals and their role as a part of supplier relationship management. The thesis has been executed as a case study, and the case context is a medium-sized transport equipment manufacturer. The main source of information is interviews. Interviewees include end users, managers of the case company and stakeholders of the project, such as suppliers. In addition, two other manufacturers were interviewed. The entire gathered information was utilized to create a comprehensive understanding of supplier portals to ensure a successful project. Supplier portals were experienced to be a very crucial part of supplier relationship management based on the study. Nevertheless, functionalities and benefits of the portals depend on the organization. For the case company, the main benefit from a new portal would be improved efficiency, whereas suppliers appreciate the increased visibility to customer’s operations. During the process, two major stakeholders were recognized: suppliers and IT-department. Suppliers’ role as end users is important. On the other hand, they face challenges in the integration between the portal and their internal IT systems. Technology management in turn has a major impact on the costs and risks of the project. Vendor selection was executed by using a sequential process. At the beginning of the process, the main challenges in supplier management were defined in the case company, and the results were used to conduct requirements engineering process. The final evaluation was based on five criteria: functionalities, architecture, usability, vendor and costs. The result is a recommendation on two suitable vendors. In addition, the thesis complements the literature by elaborating the role, functionalities and selection process of a supplier portal in the case context.

Toimittajahallinnalla on merkittävä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn muuttuvilla markkinoilla. Yksi keino parantaa toimittajahallintaa on toimittajaportaalit, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kommunikoida toimittajien kanssa tehokkaammin ja läpinäkyvämmin. Toimittajaportaalin hankintaan liittyy kuitenkin monia sidosryhmiä sekä tärkeitä päätöksiä koskien esimerkiksi vaatimusten määrittelyä ja portaalitoimittajan valintaa. Toimittajaportaalin hankinta tulisikin toteuttaa huolellisesti eri sidosryhmien tarpeet huomioiden. Työn tavoitteena on tutkia, miten toimittajahallintaa voitaisiin parantaa kohdeyrityksessä uuden toimittajaportaalin avulla. Työn tavoite on ilmaistu kolmen tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymys käsittelevät portaalin roolia toimittajahallinnassa sekä tärkeitä sidosryhmiä. Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena on puolestaan löytää kohdeyritykselle sopiva prosessi portaalitoimittajan valintaan. Työ täydentää olemassa olevaa kirjallisuutta käsittelemällä toimittajaportaaleja ja niiden roolia osana toimittajahallintaa. Työ on toteutettu tapaustutkimuksena ja tutkimuksen kontekstina toimii keskikokoinen kuljetuslaitteiden valmistaja. Pääasiallisena tiedon lähteenä toimivat haastattelut. Haastateltuihin henkilöihin kuuluu loppukäyttäjien lisäksi kohdeyrityksen johtoa sekä projektin eri sidosryhmiä, kuten toimittajia. Lisäksi haastattelu toteutettiin kahden muun valmistajan kanssa. Kokonaisuuden avulla muodostettiin kuva toimittajaportaalin roolista sekä sidosryhmien vaatimuksista, ja tietoa voidaan hyödyntää projektin aikana. Portaalin rooli puolestaan koettiin tutkimuksen perusteella erittäin tärkeäksi osaksi toimittajahallintaa. Portaalin ominaisuudet sekä sen hyödyt riippuvat kuitenkin organisaatiosta. Kohdeyritykselle uuden portaalin merkittävin hyöty olisi tehokkuuden parantuminen, kun taas toimittajien kokemat hyödyt liittyvät ensisijaisesti läpinäkyvyyteen. Prosessin aikana tunnistettiin kaksi merkittävää sidosryhmää: Toimittajat sekä IT-osasto. Toimittajien rooli loppukäyttäjinä on merkittävä. Toisaalta toimittajat kokevat haasteita liittyen portaalin ja IT-järjestelmien väliseen integraatioon. Teknologian hallinnalla on puolestaan merkittävä vaikutus projektin kustannuksiin ja riskeihin. Portaalitoimittajan valinta toteutettiin vaiheittaisen prosessin avulla. Prosessin alussa määriteltiin kohdeyrityksen toimittajahallinnan keskeiset haasteet, joiden perusteella suoritettiin järjestelmän vaatimusmäärittely. Lopullisessa arvioinnissa hyödynnettiin viittä kriteeriä: Ominaisuudet, arkkitehtuuri, käytettävyys, toimittaja sekä hinta. Työn lopputuloksena on suositus kahdesta sopivasta portaalitoimittajasta. Lisäksi työ täydentää teoriaa tarkentamalla portaalin roolia, siltä vaadittuja ominaisuuksia sekä portaalitoimittajan valintaprosessia tutkimuksen kontekstissa.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Kreivi, Miika
Keywords
supplier relationship management, supplier portal, software acquisition, vendor selection
Other note
Citation