Rendering reality: graphic design as a medium for communicating personal experience

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Media
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
My thesis work is a project study about the interpretation and use of experience-based knowledge in graphic design. As a conclusion to a year of exchange studies in Japan, I ended up holding an exhibition based on the material I had gathered throughout my experience. This exhibition is considered as the project for this thesis. In the writing I process the phases I went through during my stay in Japan with and the decisions that lead to the execution of the project work with an auto-ethnographic approach. I evaluate the potential and credibility of experience-based knowledge as material and tool in the process of cre-ating artistic work. I present theories relating to experience-based artistic research and discuss the problem of subjectivity in it as well as the connections to other fields of research. In this thesis work I aim to find out whether it is possible to communicate a personal experience with the means of graphic design.

Opinnäytteeni on projektipohjainen tutkielma kokemusperäisen tiedon tulkinnasta ja hyödyntämisestä graafisessa suunnittelussa. Vietin vuoden Japanissa vaihto-opintojen parissa, ja päädyin oleskeluni lopuksi pitämään näytte-lyn kokemukseni kautta kertyneen materiaalin pohjalta. Kyseinen näyttely toimii opinnäytetyöni projektiosuutena. Opinnäytteen tekstiosassa käyn läpi autoetnografian keinoin oleskeluni vaiheita Japanissa, ja niitä valintoja, jotka ohjasivat projektin lopulliseen muotoonsa. Pohdin yksilöllisen kokemuksen kautta kertyneen tiedon potentiaalia ja uskottavuutta taiteellisen tutkimuksen aineistona sekä työsken-telyn välineenä. Lisäksi tutkailen kokemuspohjaisen taiteellisen työskentelyn teoriaa, subjek-tiivisuuden problematiikkaa sekä yhteyksiä muihin tieteenaloihin. Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään, onko yksilöllistä kokemusta on mahdollista kommunikoida graafisen suunnittelun keinoin.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
graphic design, experience, artistic research, visual communication
Other note
Citation