Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Rahoitus
Finance
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää, poikkeavatko usean pääomasijoittajan muodostaman klu-bin ja yksittäisen pääomasijoittajan tekemän LBO-yrityskaupan ilmoitustuotot Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet Yhdysvaltojen markkinoille ja keskittymällä Euroopan markkinoihin pyrin luomaan uutta tutkimustietoa klubikauppojen vaikutuksesta ilmoitustuottoihin. Esitän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa relevantin kirjallisuuden LBO-yrityskauppoihin ja klubikauppoihin liittyen. LÄHDEAINEISTO JA METODOLOGIA Tutkimuksen aineisto perustuu Securities Data Company:n (SDC) yrityskauppatietokantaan. Valikoin tutkimuskysymyksen kohteena olevat julkisen ostotarjouksen kautta tapahtuneet yrityskaupat kaikkien vuonna 1998-2008 tapahtuneiden yrityskauppojen joukosta. Otos koostuu 216 Yhdysvaltain markkinoilla ja 143 Euroopassa tehdystä yrityskaupasta. Ilmoitustuottojen laskentaan käytettävä osakekurssiaineisto on haettu Thomson Datastream –tietokannasta. Käytän tutkimuksessa samaa metodologiaa kuin Officer, Ozbas ja Sensoy (2008), jotka ha-vaitsivat tutkimuksessaan Yhdysvaltain markkinoilla tilastollisesti merkittävän edullisemman hinnoittelun klubien tekemissä LBO-yrityskaupoissa. TULOKSET Tulokseni osoittavat, että Euroopan markkinoilla ei ole ollut tilastollisesti merkittävää poikkeamaa ilmoitustuotoissa klubien ja yksittäisten ostajien välillä.
Description
Keywords
Private equity, LBO, pääomasijoittaja, klubidiili
Other note
Citation