Katujen kasvatit - Monilajiset kasviyhdyskunnat katuympäristön monimuotoistajana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Katualueilla kasvillisuus koostuu tyypillisesti leikattavista nurmipinnoista, katetuista yksilajisista massaistutuksista ja tasavälein istutetuista katupuista. Kerroksellisuuden ja lajivaihtelun puuttuminen vähentävät esimerkiksi vuodenaikojen välistä visuaalista vaihtelua. Dynaamisen kasvillisuussuunnittelun lähtökohtana ovat ekologisesti ja esteettisesti yhteensopivat, kerrokselliset ja monilajiset kasviyhdyskunnat, jotka säilyttävät toimintakykynsä ympäristön muutoksessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä viheralueiden ylläpitoon käytettävien varojen puute ovat keskeisiä syitä sille, että kiinnostus uusia kasvillisuuden käytön tapoja kohtaan on lisääntynyt myös Suomessa. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten dynaamisen kasvillisuussuunnittelun avulla voidaan lisätä katuympäristön ja katuvihreän monimuotoisuutta. Suunnittelun kohteena oli Tikkurilantien katualue Viinikkalan teollisuus- ja logistiikkakeskuksen alueella Vantaalla. Työn toimeksiantaja oli Vantaan kaupunki. Työ koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä perehdyttiin aihepiirin liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Aihetta lähestyttiin selvittämällä, minkälaisia kasvuympäristöjä katualueet yleisesti ovat ja mikä merkitys kasvillisuudella on niiden osana. Lisäksi perehdyttiin dynaamisen kasvillisuussuunnittelun periaatteisiin sekä kasviyhdyskuntien kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Työn toisessa osassa tarkasteltiin koko Tikkurilantien kehittymisen vaiheita ja sen nykytilaa osa-alueittain. Analyysin yhteydessä esitetään, missä ja miten nykyistä kasvillisuutta voitaisiin kehittää alueen kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset vaatimukset sekä katutekniset reunaehdot huomioiden. Diplomityön suunnitelmaosassa on sovellettu aihetta taustoittavien aikaisempien osien tuloksia. Suunnitelman tavoitteena oli esittää Viinikkalan alueelle nykyistä monilajisempaa, iältään ja rakenteeltaan kerroksellisempaa kasvillisuutta. Lisäksi havainnollistetaan kasvillisuuden kehittymistä ja sen vaikutuksia katumaisemaan. Suunnitelmassa on esitetty ratkaisu, joka huomioi alueen osittain väliaikaisen luonteen ja ennakoi tulevaisuudessa tapahtuvaa muutosta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että dynaamisen kasvillisuussuunnittelun periaatteet sopivat hyödynnettäviksi myös katuympäristöissä. Monilajiset ja kerrokselliset istutukset lisäävät katuympäristön monimuotoisuutta, mutta myös kykyä vastaanottaa siihen kohdistuvia muutoksia. Visuaalisen merkityksensä lisäksi katukasvillisuudella on siis myös teknisiä, toiminnallisia, ekologisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Kasvillisuuden luontaiseen kehitykseen perustuvat ratkaisut toimivat lisäksi väliaikaisessa maisemoinnissa. Elinvoimaiset, tasapainoiset ja vähän hoitoa tarvitsevat kasviyhdyskunnat edellyttävät kuitenkin totuttua tarkempaa suunnittelua, sitoutunutta rakentamista ja aktiivista seurantaa.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Törrönen, Sirpa
Lappalainen, Olli
Keywords
dynaaminen kasvillisuussuunnittelu, katuympäristö, katualue, maisema-arkkitehtuuri, monilajisuus, Vantaa
Other note
Citation